Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminie Pokrzywnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów, tj.:

1. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 113 i 114″

2. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 137/2″

3. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Kępiaste – dz. ew. 16/18 „

sporządzanych na podstawie uchwały Nr XXVII/143/2013  Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2013r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Kępiaste

Wyłożenie w/w projektów planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 24.09.2014r. do 17.10.2014r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 3, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w/w projektach planów zostanie przeprowadzona w dniu 17.10.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 3 o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w/w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do w/w projektów planów jest Wójt Gminy Pokrzywnica . Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r..

Ostrzeżenie

8 września 2014

OSTRZEŻENIE NUMER 222/II/2014
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 08-09-2014 do godz. 23:00 dnia 08-09-2014

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie.

Przebieg: W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu do 30 – 35l, lokalnie z gradem do 2cm a także porywistym północno zachodnim wiatrem wiejącym w porywach do 80km/h

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 07-09-2014 godz. 23:44
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o..

Ogłoszenie ARiMR

5 września 2014

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica

 Od 2015 będą obowiązywały nowe zasady przyznawania płatności obszarowych, dlatego też pojawia się uzasadniona konieczność przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej, która będzie miała na celu dotarcie z wiedzą do jak największej liczby potencjalnych odbiorców pomocy.

Kierownik Biura Powiatowego w Pułtusku z/s w Golądkowie zaprasza serdecznie Mieszkańców Gminy Pokrzywnica do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym wyżej opisanej tematyki , które odbędzie się w dniu 16-09-2014 r . o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

 Stanisław Guzel
Kierownik Biura Powiatowego ARIMR

 .

Prosimy o wpłaty na instalacje solarne

W związku z realizacją Projektu „Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica” realizowanego przez Gminę Pokrzywnica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPO WM 2007

 Wójt Gminy Pokrzywnica

informuje, że montażu zestawów płaskich kolektorów słonecznych w 100 gospodarstwach domowych rozpocznie się w dniu 15 września 2014 r.

Wykonawca będzie  bezpośrednio (telefonicznie) umawiał się z uczestnikami projektu w sprawie terminu wykonania instalacji.

W celu prawidłowej realizacji projektu należy dokonać wpłaty kwoty, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Zestaw w gospodarstwie domowym Kwota brutto zestawu Wkład własny uczestnika Zaliczka wpłacona w chwili podpisania umowy na montaż Do zapłaty
1 2 3 4 5
I.  2 kol./200 l 9.348,36 2.804,51 1.000,00 1.804,51
II. 3 kol./ 300 l 10.237,20 3.071,16 1.000,00 2.071,16
III. 5 kol./500 l 12.136,92 3.641,08 1.000,00 2.641,08

 Jeżeli w wyniku opracowanej wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalonej indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego wartość zestawu wzrośnie  od ustalonej powyżej, pozostałą kwotę należy wnieść w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia z Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

Natomiast, jeżeli w wyniku opracowanej wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustalonej indywidualnie dla każdego gospodarstwa domowego wartość zestawu będzie mniejsza  od ustalonej powyżej, różnicę Urząd Gminy w Pokrzywnicy zwróci w ciągu 14 dni, licząc od dnia zakończenia projektu.

Kwoty określone w tabeli kol. 5 należy wpłacić w terminie 7 dni, licząc od dnia montażu instalacji na konto Urzędu Gminy w Pokrzywnicy:

BS O/Pokrzywnica 29 8232 0005 0100 2336 2001 0006.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, Al Jana Pawła II , pok. Nr 12 lub pod numerem telefonu: 23 691 88 44, 691 88 43.

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.

Informacja dla mieszkańców Gminy
dot. projektu:
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica”

Gmina Pokrzywnica uprzejmie informuje, co następuje:
W związku z rezygnacją 17 beneficjentów, którzy wstępnie zadeklarowali udział w projekcie dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Gmina Pokrzywnica ogłasza dodatkowy nabór chętnych osób, które będą mogły skorzystać z dofinansowania projektu.
Projekt realizowany jest w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Dofinansowanie z PROW pokrywa 75% kosztów związanych z budową, resztę musi pokryć właściciel nieruchomości, na której budowana jest oczyszczalnia, czyli 25% kosztów kwalifikowalnych inwestycji oraz 100% podatku VAT.
Wnioski na powyższy cel będą przyjmowane do 15.09.2014r. w Urzędzie Gminy w pokoju nr 12. Składać je mogą osoby stale mieszkające na terenie Gminy Pokrzywnica, których nieruchomość położona jest w obszarze rozproszonym nie ujętym w koncepcji sanitacji gminy uchwalonej przez Radę Gminy Pokrzywnica (Uchwałą nr XXVI/169/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r.).

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.

UCZCZONO PAMIĘĆ POLSKIEGO BOHATERA Z 1920 ROKU

   Stało się naszą lokalną tradycją, że w dniu 12 sierpnia, przy pomniku upamiętniającym bohaterskiego oficera Wojska Polskiego ppor. Zdzisława Straszewicza, który w lesie domosławskim, 96 lat temu został śmiertelnie ranny w obronie naszej ojczyzny spotkali się przedstawiciele Starostwa  Pułtuskiego, Nadleśnictwa Pułtusk oraz wójtowie- gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba i gminy Winnica Mariusz Kowalewski. Nie zabrakło również mieszkańców okolicznych wiosek i prasy lokalnej: Pułtuskiej Gazety Powiatowej i Tygodnika Ciechanowskiego.

Pomnik  ufundowała w latach dwudziestych zeszłego wieku Mama ppor. Straszewicza, jednak staraniem Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Pułtusku został on w ubigłym roku odrestaurowany i odnowiony. Pieczę na co dzień nad pomnikiem sprawuje młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.

   Uroczystość, podobnie jak w roku ubiegłym została zorganizowana z inicjatywy Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego a w szczególności sekcji 13 pułku piechoty, którego prezes Edward Malinowski zaszczycił uroczystość swoją obecnością. Oprawę wojskową zapewniła sekcja mundurowa Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

 Zdzisław Straszewicz urodził się 7 grudnia 1897r. w Tykocinie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, rozpoczyna studia na Politechnice w Petersburgu. Powołany w 1916r. do wojska, kończy Michajłowską Szkołę Artyleryjską i zostaje mianowany w lipcu 1917r. chorążym. Po wybuchu rewolucji bolszewickiej, wraca do Polski, gdzie wstępuje na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 11.11.1918r. wstępuje do wojska polskiego, służąc w 4 baterii 10 pap, a następnie 4 baterii 2 pap Legionów Polskich.

W 1920r., podczas wojny polsko-bolszewickiej, jego bateria wchodziła w skład Grupy Artylerii (dowódca – kpt. Jan Bokszczanin), która z kolei wchodziła w skład XXXIII Brygady Piechoty. Dnia 11.08.2014r. został zlikwidowany przyczółek mostowy w Pułtusku i brygada wraz z 2pap zajęła pozycje obronne na odcinku Dzbanice –Domosław. 4 bateria 2 pap legionów broni odcinka frontu Pokrzywnica – Domosław. Ppor. Straszewicz koryguje ogień artylerii tak swojej 4 baterii jak i 5 baterii tegoż pułku. O godz. 19.30 dowódca brygady wydaje rozkaz o wycofaniu się na linię Zalesie Borowe – Klusek. Bateria ppor. Straszewicza na swoim stanowisku pozostaje do godz. 21. W tym mniej więcej czasie zostaje raniony ppor. Straszewicza odłamkiem nieprzyjacielskiego granatu. Mimo ran ppor. Straszewicz pozostaje na punkcie obserwacyjnym, na skraju lasu, pod wsią Domosław i dalej kieruje ogniem artylerii. Dopiero telefoniści wynoszą go na rękach i wsadzają na konia. Dwa dni wieziony jest do Warszawy. Umiera 14.08.1920r. w szpitalu Ujazdowskim, na rękach matki. Pochowany zostaje na warszawskich Powązkach. 30.10.1920r. Naczelny Wódz nadaje ppor. Straszewiczowi Krzyż Walecznych po raz trzeci i Krzyż Virtuti Militari.

Galeria zdjęć

.

Harmonogram
WYWOZU ODPADÓW

 ROK 2014
Gmina Pokrzywnica

 Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, małe opony samochodowe

 

MIEJSCOWOŚCI: Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice, Witki, Olbrachcice, Łubienica, Łubienica- Superunki, Strzyże, Zaborze

27.10.2014

 

 MIEJSCOWOŚCI: Pokrzywnica, Pomocnia, Piskornia, Obrębek, Mory, Obręb, Budy Obrębskie, Klaski, Dzbanice, Gzowo, Świeszewo

28.10.2014

 

 MIEJSCOWOŚCI: Dzierżenin, Trzepowo, Murowanka, Klusek, Karniewek, Pogorzelec

29.10.2014

 

 MIEJSCOWOŚCI: Ciepielin, Łosewo, Budy Ciepielińskie, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska, Kępiaste, Pobyłkowo Duże, Pobyłkowo Małe

30.10.2014

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, małe opony samochodowe.

Elektrośmieci,czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np. lodówki, pralki, suszarki, radia, telewizory, golarki, zabawki, komputery, drukarki, odtwarzacze DVD, wiertarki itp.

UWAGA!!!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. Nie wyrzucamy również opon od samochodów ciężarowych lub ciągników.

UWAGA!!!

Niekompletny sprzęt elektroniczny (obudowy, części urządzeń) nie będzie zabierany!!

UWAGA!!

Odpady których nie mogą podnieść dwie osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część/odpad) nie będą zabierane i wywożone jako odpady wielkogabarytowe!!

Nie zapomnij wystawić odpadów – godzina: 7:00!

 .

Wyprawka szkolna 2014

22 sierpnia 2014

Wyprawka szkolna 2014r.

 W roku szkolnym 2014/15  programem  będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

–  klasach 2,3 i klasie 6 szkoły podstawowej  i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
–  klasie 3 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
–  klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
–  klasie 3 liceum plastycznego,-
–  klasie 3 lub 9 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Na terenie Gminy Pokrzywnica pomocą objęci będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.

 Programem „Wyprawka szkolna” będą objęci także uczniowie słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych z wyjątkiem klasy I i gimnazjum.

Wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, należy składać do Dyrektora szkoły , do której  uczeń  będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do dnia 4 września br.

W uzasadnionych przypadkach ( np. jeżeli rodzic pracuje bez zarejestrowania bądź umowy o pracę do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzystała ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku dzieci niepełnosprawnych –  dodatkowo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły po zebraniu kompletnej dokumentacji sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Inspektorowi ds. oświaty w Urzędzie Gminy do  5 września 2014r.
Po otrzymaniu  dotacji na ten cel i listy uczniów z poszczególnych szkół Wójt gminy przekazuje na rachunek bankowy szkoły podstawowej środki na dofinansowanie zakupu podręczników. Pieniądze wypłaca się rodzicowi/ opiekunowi po otrzymaniu dotacji  z  Kuratorium, nie później niż do 15 listopada br.

Druki wniosków  i szczegółowe informacje dostępne są w każdej szkole i w urzędzie gminy tel. 236918836.

Druki do pobrania:

 .

1 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 152