Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Obwieszczenie

4 października 2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 2 października 2013 r.
 
               Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz uchwałą Nr XVI/114/2002 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 185, poz. 4191) – podaje się do publicznej wiadomości informację o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica, zarządzonych na dzień 24 listopada 2013 r.
Numer
okręgu wyborczego
Granica okręgu wyborczego
Liczba wybieranych radnych
 
8
sołectwa: Piskornia, Łosewo
 
1
Gminna Komisja Wyborcza ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.
                                                 W Ó J T
                                                   Adam Dariusz Rachuba

.

W dniu 08 września br. odbyły się wpisane na stałe w kalendarz wydarzeń Gminy Pokrzywnica, określane mianem tradycji, organizowane cyklicznie od kilkunastu lat gminno – parafialne dożynki w Pokrzywnicy. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 1200mszą świętą dziękczynną za zebrane plony, w kościele parafialnym w Pokrzywnicy, odprawioną w intencji rolników przez księdza proboszcza Wiesława Kosińskiego. Po mszy świętej korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł na plac OSP przy Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, gdzie rozpoczęto część świecką uroczystości dożynkowej. Wójt Gminy – Adam Dariusz Rachuba przywitał licznie zebranych mieszkańców gminy Pokrzywnica (w szczególności rolników) oraz zaproszonych gości.

 Przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich i powiatowych oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy przedstawiły program artystyczny o tematyce nawiązującej do tradycji ludowych. Następnie odbyły się występy zespołów ludowych tj. Zespołu Pieśnii Tańca Golądkowo oraz Zespołu Ludowego Karniewiacy. Wystąpiła formacja taneczna „STREFA COUNTRY”. Rozstrzygnięto konkursy: na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz na najładniejszy ogródek przydomowy. Wszystkim biorącym udział w konkursach wręczono pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Przy zorganizowanych stoiskach odbywały się degustacje żywności ekologicznej i wysokiej jakości produktów regionalnych. Degustowano wyroby cukiernicze, wędliny i pieczywo. Dla najmłodszych uczestników imprezy czekały liczne atrakcje i zabawy przewidziane w ramach wesołego miasteczka. Organizatorzy zapewnili możliwość skorzystania z informacji udzielanych przy stoiskach informacyjno-promocyjnych firm i instytucji oraz z bezpłatnego mierzenia ciśnienia i poziomu cukru. Zorganizowano wystawę nowoczesnego sprzętu rolniczego. Czas uczestnikom uroczystości umilały występy zespołów muzycznych: ”FENIKS”, „VERDIS”, „TWIST” oraz zespołu cygańskiego „KAMAF”. O godzinie 2000 odbył się pokaz sztucznych ogni, po którym wystąpiła gwiazda wieczoru  „La Tija”. Do późnych godzin nocnych uczestników imprezy bawiły zespoły: „AVANTI” i „MATTEO”. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali pracownicy profesjonalnej Agencji Ochrony. Tegoroczna uroczystość dożynkowa pt. „Z tradycją w nowoczesność – dożynki gminne”, współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z działania „Małe Projekty”.

.

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Niniejszym informujemy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na ten sam numer konta, na które uiszczane są podatki lokalne:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica
29 8232 0005 0100 2336 2001 0006
 
W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………, miejscowość …………..……., nr domu ……/lub miejscowość ………………, nr działki ………
TERMINY UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Øza III KWARTAŁ 2013           do 20 października 2013 r.
Øza IV KWARTAŁ 2013           do 20 stycznia 2014 r.
Øza I KWARTAŁ 2014             do 20 kwietnia 2014 r.
Øza II KWARTAŁ 2014            do 20 lipca 2014 r.
Øza III KWARTAŁ 2014           do 20 października 2014 r.
Øza IV KWARTAŁ 2014           do 20 stycznia 2015 r.

.

Oznakowanie posesji

29 sierpnia 2013
MIESZKAŃCY GMINY POKRZYWNICA
 
         Ninieszym przypominam o obowiązku oznakowania nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Pokrzywnica. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z późn. zm.) właściciele lub zarządcy nieruchomości zabudowanych zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy. Jeżeli budynek położony jest w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.
       Prawidłowe oznakowanie posesji ułatwi firmie BŁYSK-BIS Sp. z o.o. odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy.
                                                   Wójt
                               /-/ Adam Dariusz Rachuba

.

ZAWIADOMIENIE
          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 27 sierpnia 2013r. (wtorek) o godz. 1400 w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy.
1 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 131