Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

APEL

24 września 2014

A    P    E    L

Wójt  Gminy  Pokrzywnica zwraca się z prośbą do wszystkich rolników gminy Pokrzywnica o udzielenie pomocy rodzinie 

P. Andryszczyk, zam. Ciepielin 30.  

W dniu 13 września  b.r. (sobota) w wyniku pożaru spłonęły  budynki  gospodarcze  Pana  Andryszczyka  (stodoła i obora) w których  znajdowały się  tegoroczne plony rolne oraz pasze dla zwierząt.

W chwili  obecnej  liczy się  każda  pomoc sąsiedzka w postaci siana , zboża czy słomy.

Za pomoc i wsparcie serdecznie dziękuję.

 

.


            Pragniemy poinformować, iż decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług Gmina Pokrzywnica została nominowana do nagrody Gmina Roku 2014. Plebiscyt ma na celu promowanie powiatów i gmin poszczególnych województw, które stwarzają dogodne warunki dla inwestorów, dbają o poprawę infrastruktury, ochronę środowiska naturalnego, sprawność służby zdrowia oraz o wysoką jakość edukacji, intensywnie przeciwdziałają bezrobociu – umiejętnie wykorzystując przy tym środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, dbając tym samym o wzrost jakości życia mieszkańców swojego regionu. Plebiscyt skierowany jest do wszystkich gmin z poszczególnych województw, które realizując wzorcowo działania ustawowe oraz strategię rozwoju na rzecz społeczności lokalnej podnoszą standard życia mieszkańców oraz wykazują otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami..

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień
30 września 2014 r. (wtorek) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
3. Przyjecie protokołów: z XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica
odbytych w dniach: 16 czerwca 2014r. i 14 sierpnia 2014r.
4. I n t e r p e l a c j e
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/130/2012 z dnia 28
grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXV/131/2012 z
dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część
miejscowości Gzowo i Karniewek.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na
rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3404W Przewodowo – Golądkowo – Pokrzywnica – Klusek na
odcinku Trzepowo – Klusek”.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r.
13. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży nieruchomości w Pobyłkowie Małym.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
16.Wolne wnioski i oświadczenia.
17.Zamknięcie sesji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

UCHWAŁY

.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Dnia 24 września 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy
Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Wolne wnioski i oświadczenia.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Wiesława Gronczewska

.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Dnia 23 września 2014 roku (wtorek) o godz. 15.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy
odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami budżetowymi za II kwartał.
4. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący Komisji
/-/ Wiesław Król.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego część miejscowości Pogorzelec – dz. ew. 203/2 w gminie Pokrzywnica

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec – dz. ew. 203/2″

sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXV/129/2012  Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec

Wyłożenie w/w projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 24.09.2014r. do 17.10.2014r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 3, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 17.10.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 3, o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Pokrzywnica . Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Wydziale lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r..

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów
Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminie Pokrzywnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów, tj.:

1. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 113 i 114″

2. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 137/2″

3. „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Kępiaste – dz. ew. 16/18 „

sporządzanych na podstawie uchwały Nr XXVII/143/2013  Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2013r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Kępiaste

Wyłożenie w/w projektów planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 24.09.2014r. do 17.10.2014r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 3, Aleja Jana Pawła II 1,  od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w/w projektach planów zostanie przeprowadzona w dniu 17.10.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1 w sali nr 3 o godz. 10:00.

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w/w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do w/w projektów planów jest Wójt Gminy Pokrzywnica . Uwagi można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 2, pocztą na adres:  Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2014r..

Ostrzeżenie

8 września 2014

OSTRZEŻENIE NUMER 222/II/2014
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 08-09-2014 do godz. 23:00 dnia 08-09-2014

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie.

Przebieg: W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie burz z silnymi opadami deszczu do 30 – 35l, lokalnie z gradem do 2cm a także porywistym północno zachodnim wiatrem wiejącym w porywach do 80km/h

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 07-09-2014 godz. 23:44
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o..

Ogłoszenie ARiMR

5 września 2014

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica

 Od 2015 będą obowiązywały nowe zasady przyznawania płatności obszarowych, dlatego też pojawia się uzasadniona konieczność przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej, która będzie miała na celu dotarcie z wiedzą do jak największej liczby potencjalnych odbiorców pomocy.

Kierownik Biura Powiatowego w Pułtusku z/s w Golądkowie zaprasza serdecznie Mieszkańców Gminy Pokrzywnica do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym wyżej opisanej tematyki , które odbędzie się w dniu 16-09-2014 r . o godz. 10:00 w Sali Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

 Stanisław Guzel
Kierownik Biura Powiatowego ARIMR

 .

1 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 143