Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Wspólne Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 24 marca 2014 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.

 

Przewodnicząca Komisji                                                                               Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury i Społecznych                                                                         Budżetu i Finansów

 /-/ Wiesława Gronczewska                                                                                    /-/ Wiesław Król.

XXXV sesja Rady Gminy

20 marca 2014

ZAWIADOMIENIE

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z z 2013r. poz. 594 ze zm./, zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjecie protokołów: z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 30 grudnia 2013r. i 29 stycznia 2014r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków, stanowiących fundusz sołecki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację programu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Pokrzywnica.10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Pokrzywnica z
 10. Gminą Winnica w zakresie realizacji edukacji publicznej obejmującej wychowanie przedszkolne prowadzone w publicznych przedszkolach przez gminę Winnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielone w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Zamknięcie sesji.

 Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał

.

Informujemy, że dn. 10 stycznia 2014 r. w I etapie Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA wzięło udział 13 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.  Konkurs ten odbywa się  równolegle w 11 krajach. Kraje uczestniczące w tym przedsięwzięciu to: Niemcy, Dania, Włochy, Austria, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Czechy i Węgry. W tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA zarejestrowano 103 264 uczestników.

Do finału Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA z Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy zakwalifikował się uczeń:

Michał Pieńkos – kl. IV.

1_SL702312

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów !!!

 Finał:

Data: 28 marca 2014 godz. 12:00
Miejsce:  Uczelnia Vistula
Adres: ul. Stokłosy 3, Warszawa

mgr Marzena Przybysz
 Szkolny Koordynator Konkursu                                                                                                                                       .

OSTRZEŻENIE NUMER 99/II/2014
SILNY WIATR

 Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 01:00 dnia 17-03-2014 do godz. 23:00 dnia 17-03-2014
Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.
Przebieg: W ciągu nocy prognozuje się nasilanie się północno zachodniego wiatru którego to porywy mogą dochodzić do 85km/h, a średnia prędkość wyniesie 30 – 40km/h.
Skutki: łamanie gałęzi; uszkodzenia dachów i budynków o słabej konstrukcji; utrudnienia komunikacyjne.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 16-03-2014 godz. 11:22
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o..

Informacja o Rekrutacji do  szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Dnia 18 stycznia 2014 roku weszła w życie  znowelizowana ustawa o systemie oświaty, która  określa nowe zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014 r., poz. 7). i precyzuje nowe zadania dla organu prowadzącego.
W związku z powyższym  do końca marca trwają prace nad przygotowaniem zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

1. Zasady przyjmowania do oddziałów przedszkolnych  przy szkołach podstawowych.
a) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 5-letnie i 6-letnie z terenu gminy Pokrzywnica, urodzone w II połowie 2008 r., które będą realizowały obowiązkowe przygotowanie przedszkolne .
b) w przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustawowych i kryteriów, które określi dyrektor szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny,  w uzgodnieniu z wójtem gminy,
c) jeśli po przyjęciu dzieci 5 i 6 letnich z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci młodsze, posługując się zasadami rekrutacji .

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. (art.20w ust.2 ustawy z dnia 06.12.2013)

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca (art.20w ust.1 w/w ustawy) na pisemny wniosek rodzica (art. 20a ust.4 w/w ustawy) – złożony u dyrektora wybranej szkoły, przy której funkcjonuje oddział przedszkolny (art. 20s ust.1 w/w ustawy)

Wniosek o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych oddziałów, we wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów, w porządku od najbardziej preferowanego (art.20za ust. 1 i 2 w/w ustawy)  / jest to ważne w przypadku gdy oddział liczy więcej niż 25 dzieci/.

2. Zasady  przeprowadzania  rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów.

Zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania: uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły  będą przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła będzie dysponowała  wolnymi miejscami, będzie mogła przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na zasadach opisanych w ustawie.

Na  rok szkolny 2014/15 deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej należy składać w sekretariacie szkoły do 31 marca br. Druki deklaracji są dostępne w każdej szkole, natomiast wnioski będą dostępne od 1 kwietnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr tel. 236918836 / wtorki , czwartki i piątki/
 do kontaktu – mgr Grażyna Kłosiewicz – Inspektor ds. oświaty..

ROZSTRZYGNIĘCIE SUPER  KONKURSU  !!!
Tajemnicza POSTAĆ w szkole…
PSP w Pokrzywnicy

pt.  „Kto towarzyszył p. Anecie Osińskiej podczas balu karnawałowego’ 2014?”.
Konkurs trwał od 18 lutego 2014r. do 07 marca 2014r.

LAUREATAMI konkursu zostali:

 1. Julita Wroniak
 2. Julia Dana
 3. Aleksandra Kwaśnik
 4. Mateusz Makowski
 5. Patrycja Klara
 6. Oliwia Pielach
 7. Jowita Brzozowska

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy..

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2014 roku

 Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2014 roku.

         Konsultacje odbywać się będą w terminie od 06 marca 2014 r. do 27 marca 2014 r.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w następujący sposób:

 • na piśmie w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl lub rolnictwo@pokrzywnica.pl;

Treść projektu uchwały  znajduje się w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) oraz w wersji elektronicznej poniżej.

Projekt programu

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 .

1 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 134