Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Obwieszczenie

14 grudnia 2018

Pokrzywnica, 2018-12-14

SKU.6220.6.2018.JJ

O B W I E S Z C Z E N I E
o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081) 

z a w i a d a m i a m

że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km, wydanie postanowienia w sprawie ewentualnego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia nie może być załatwione w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081).

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 11 stycznia 2019 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzyskania opinii od Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 14.12.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Pouczenie

      Informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:

•     sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. Kodeksu, tj. nie później niż w ciągu miesiąca ani strona nie zostanie zawiadomiona o przedłużeniu terminu załatwienia  sprawy;

•     postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

      Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

      Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy  Pokrzywnica.

 

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Śniadanie daje moc!

13 grudnia 2018

W celu zwiększenia świadomości uczniów na temat roli zdrowego odżywiania, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie włączyła się w bieżącym roku szkolnym do ogólnopolskiej akcji ,,Śniadanie daje moc”.

5 grudnia 2018 roku uczniowie klasy I i II przygotowali, a potem wspólnie spożywali śniadanie. W związku z tym na szkolnych ,,stolikach śniadaniowych” znalazły się kolorowe kanapki, sałatki i koreczki owocowe oraz świeże soczki. Uczniowie przy pomocy wychowawców promowali zdrowe odżywianie wśród młodszych i starszych kolegów. W związku z tym przygotowali degustację soczków i innych zachęcających przekąsek.

Oprócz tego przeprowadzono również pogadanki na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest też, by jeść pięć posiłków w ciągu dnia o stałych porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał, ryby i mięsa, ciemny chlebek zamiast bułek, a także picie wody czy soków, zamiast szkodliwych napojów gazowanych. Mowa była też o niezbędnym ruchu oraz unikaniu słodyczy i chipsów, które nie są zbyt zdrowe.

Akcja dała uczniom nie tylko wspaniałą zabawę, ale również szansę na integrację grupy, zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

Realizatorzy – wychowawcy klas I – II
Koordynator – Pakieła Klaudia

 

Dnia 18 grudnia 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

     Przewodnicząca Komisji                                                         Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                          Budżetu i Finansów

/-/ Wiesława Gronczewska                                                            /-/  Anna Dudkowska

Pokrzywnica, 2018-12-12 

OK.0002.1.10.2018

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm./, zwołuję II Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 20 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 21 listopada 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pokrzywnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokrzywnica i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Pokrzywnica w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawę podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pokrzywnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2019 – 2030.
  a) przedstawienie opinii RIO o projekcie WPF,
  b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy,
  c) głosowanie projektu uchwały w sprawie WPF.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 r.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  3. przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy, dyskusja,
  4. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 20. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia.
 22. Zamknięcie sesji

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

Zaproszenie na szkolenie

11 grudnia 2018

Biuro Powiatowe ARiMR w Pułtusku z/s w Golądkowie zaprasza na szkolenie dotyczące:
• Portalu IRZplus – obsługa zgłoszeń zwierzęcych przez Internet
• Zasad rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich ( obsługa wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich; realizowanie przez ARiMR płatności w ramach pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich)

Szkolenie odbędzie się w dniu 18-12-2018 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali OSP Pokrzywnica.

Kierownik BP ARiMR
w Pułtusku z/s w Golądkowie
Magdalena Krokwińska

Gminny Klub Sportowy – GKS Pokrzywnica wraz z prezesem Arturem Sikorskim oraz wspólnie z Mrówką Serock – firmą Pana Józefa Zaremby i w towarzystwie Pana Norberta Smyka oraz z udziałem najważniejszego gościa – Świętego Mikołaja 06.12.2018r. odwiedzili Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy, aby obdarować grzeczne dzieci upominkami i wywołać uśmiech na ich twarzach. Serdecznie dziękujemy!

W Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie 30 listopada 2018 r. obchodziliśmy  niezwykłe  Święto – Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie klasy III przygotowali inscenizację pt. „Luka szuka przyjaciela” pod kierunkiem bibliotekarki Joanny Banasiak. Dzieci z zaangażowaniem kreowały role sympatycznego oraz szlachetnego niedźwiadka Luki, jej rodziców, a także liska, zajączka, wiewiórki, wilczka, myszki, sowy opowiadającej tę historyjkę. Aktorską grę uczniów podkreślały pomysłowe maski. Przesłanie  bajki dotyczyło bardzo ważnych życiowych konieczności: potrzeby bliskości, przyjaźni, dobroci, bezinteresowności, życzliwości, lecz także nieosądzania po pozorach i przełamywania barier. Dzieci zaśpiewały dwie piosenki – „Miś Uszatek”, „Jadą, jadą misie”. Uczennice klasy VI – Aleksandra Borkowska, Patrycja Ptasiewicz, Gabrysia Zadrożna odczytały prezentację multimedialną przedstawiającą historię Pluszowego Misia oraz ciekawostki o misiach i niedźwiedziach. Następnie poprowadziły konkurs „Zgaduj – zgadula”, który dotyczył Pluszowego Misia. Uczniowie mogli otrzymać za prawidłowe udzielenie odpowiedzi nagrody w postaci słodkich upominków .

Dzieci z klas I – III przyniosły do szkoły swoje ulubione misie. Na zakończenie mogliśmy zrobić wspólne zdjęcie. Głównym bohaterem uroczystości został przyjaciel Koala, który prezentował się znakomicie w charakterystycznym stroju

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 152