Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

„Kochamy Was,
Kochamy całym sercem”
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w sercach wszystkich dzieci i są bardzo ważnymi osobami w ich życiu. To oni zawsze mają czas i dają mnóstwo bezinteresownej miłości. Dlatego też 23.01.2019r. przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy zaprosiły swoje kochane Babcie i Dziadków, aby móc im podziękować, za wszystko, co dla nich robią. Dzieci przygotowały program artystyczny: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. W przygotowanym programie wnuczęta wyraziły swoją miłość i wdzięczność do ukochanych osób. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem słuchali słów kierowanych pod ich adresem. Niejednej Babci i niejednemu Dziadkowi zakręciła się łza w oku. Mimo, że za oknem zima, mróz, był to najcieplejszy dzień w roku, który sprawił wszystkim ogromną radość, wywołał uśmiechy na twarzach, spowodował, że małe serduszka dzieci zabiły szybciej. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen radości i dumy. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków, jak w tym dniu.

Zawiadomienie

23 stycznia 2019

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie gminy Pokrzywnica, obowiązującymi od 01.01.2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454), z związku z Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13395) 

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia

że od 1 stycznia 2019 r.  zmieniły się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i wynoszą następująco:

Rodzaj odpadów selektywne zmieszane
Gospodarstwo jednoosobowe 20 40
Gospodarstwo wieloosobowe 30 70

Zgodnie z treścią ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację.  Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 15.03.2019 r.

Ponadto informuję, że z powodu zmiany wysokości stawek opłat nie istnieje  konieczność składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Ponadto przypominam, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.  

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

„Zabawa w przedszkolu,
wesoła zabawa.
Niech trwa jak najdłużej
wspaniały karnawał.”

17.01.2019r. odbył się długo oczekiwany przez dzieci Bal Karnawałowy. Tego dnia w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy już od rana pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za dzielnych superbohaterów, przedstawicieli służb ratunkowych, rycerzy, księżniczki, wróżki, biedronki… Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Na tę wyjątkową okazję zaproszono do prowadzenia balu pana Piotra Jezierskiego, który skoczną i rytmiczną muzyką zachęcał wszystkich do tańca. Dzieci z wielką ochotą uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach. Podczas przerwy w balu przedszkolaki mogły chwilę odpocząć i napić się soku. Po krótkiej przerwie wszyscy z radością wrócili do zabawy. Największą atrakcją wydarzenia był pokaz żonglerski, przygotowany przez Wodzireja. Wszyscy bawili się znakomicie. Szkoda, że następny taki bal dopiero za rok.

Obwieszczenie

18 stycznia 2019

Pokrzywnica, 2019-01-18

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE USTALENIA ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu 18 stycznia 2019 r. wydana została  decyzja Nr 5/2017/2018/2019 znak sprawy SKU.6220.8.2017.JJ o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia pn. Budowa 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.  

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią  przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

  • negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku,
  • pozytywną opinią Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  • negatywnym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w  Pokrzywnicy (pokój nr 15) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.          

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 18.01.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Ostrzeżenie meteo

18 stycznia 2019

OSTRZEŻENIE NUMER 79/II/2019
INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU, OBLODZENIE / GOŁOLEDŹ, OPADY MARZNĄCE

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 01:00 dnia 18-01-2019 do godz. 10:00 dnia 19-01-2019

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

 Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza i gruntu do i poniżej 0°C powodując oblodzenia, dodatkowo będą występować marznące opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące gołoledź na nawierzchniach dróg i chodnikach. Temperatury w godzinach południowych wzrosną do 1°C/2°C, a opady zaczną zanikać, następnie po południu temperatury ponownie spadną znacznie poniżej 0°C powodując kolejne oblodzenia na wilgotnych i mokrych nawierzchniach dróg oraz chodnikach. Dodatkowo tej samej nocy będą występować rozpogodzenia co może powodować osadzanie się szronu, a także występowanie marznącej wilgoci. 
Uwaga! Nad ranem 18.01.2019 5:00-10-00 w rejonie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego będą występować krótkotrwałe umiarkowane i intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem powodujące przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu 1h do 2-4 cm. 

Skutki: śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne; zjawisko gołoledzi.

 Uwagi: Brak.

 Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 17-01-2019 godz. 18:58
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz. U. 2018, poz. 2247). Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wzór wniosku jest dostępny w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

W piątek 11 stycznia 2019r. w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy miało miejsce niezwykłe międzypokoleniowe spotkanie. Na zaproszenie p. Dyrektor, Rady Pedagogicznej oraz wszystkich przedszkolaków do przedszkola przybyły Panie z Klubu Seniora w Pokrzywnicy. Dzieci z grupy 6 – latków przedstawiły inscenizację baśni H. Ch. Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Goście nie kryli wzruszenia i podziękowali małym aktorom owacjami na stojąco. Pani Dyrektor wraz z przedszkolakami oraz wychowawcą złożyły Członkiniom Klubu życzenia oraz wyrazy uznania za ich działalność w naszej społeczności lokalnej. 6-latki w podziękowaniu za przybycie wręczyły ciasteczka które własnoręcznie ozdabiały. Po występie był przygotowany słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. Z pewnością to integracyjne spotkanie na stałe zagości w przedszkolnym kalendarzu. Jeszcze raz życzymy wyjątkowym Gościom dużo zdrowia, radości oraz spełnienia wszystkich marzeń.

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 156