Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Obwieszczenie

1 lutego 2019

Pokrzywnica, 2019-02-01

SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o złożeniu przez inwestora odwołania od decyzji o odmowie ustalenia
środowiskowych uwarunkowań

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 31.01.2019 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy odwołanie od decyzji nr 5/2017/2018/2019 z dnia 18.01.2019 r. znak SKU.6220.8.2017.JJ o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego odwołania można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 01.02.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

TREŚĆ ODWOŁANIA

 

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica  w 2019 roku

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2019 roku.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w terminie do 28 lutego 2019 r. w następujący sposób:

  • na piśmie w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl lub rolnictwo@pokrzywnica.pl;

Treść projektu programu  znajduje się w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 4) oraz w wersji elektronicznej poniżej.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) mamy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie (przesłanie) go do tut. Urzędu Gminy w terminie do 22 lutego 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA  BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB  PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI

25 stycznia 2019r.  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie rozbrzmiewała radosnym śmiechem uczniów. Tego dnia odbyła się szkolna choinka. Wszyscy bawili się doskonale. Uczniów odwiedził również długo oczekiwany gość – św. Mikołaj. Uczniowie byli bardzo grzeczni, co potwierdziła Pani Dyrektor Małgorzata Szczerba – Kozłowska, dlatego zostali obdarowani mnóstwem prezentów. Z niecierpliwością oczekują kolejnych odwiedzin.

Nieść uśmiech, szczęście oraz poczucie bycia ważnym i potrzebnym to wielki przywilej. Uczniowie naszej szkoły już od najmłodszych klas żywo uczestniczą w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu. Chcą pomagać, bo, jak mówią, to daje wielką radość.
23 stycznia 2019r. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Iwony Pieńkos i pani Bożeny Koźlińskiej odwiedzili pensjonariuszy Dziennego Domu Seniora „Wigor” w Pułtusku, zaś 24 stycznia – Domu Opieki  w Loretto – Charytatywnym Dziele Miłości ks. Ignacego Kłopotowskiego. Podczas  spotkań uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny związany ze świętami Bożego Narodzenia, który wywołał  u obserwatorów wielkie wzruszenie i radość. Po występie uczniowie złożyli mieszkańcom i pracownikom ośrodków życzenia oraz wręczyli własnoręcznie wykonane  upominki.
Te niezwykłe spotkania  były dla naszych uczniów swoistą lekcją wychowawczą, uczącą empatii, tolerancji i otwartości na potrzeby innych osób, w tym również starszych i schorowanych. Dla takich chwil i przeżyć warto poświęcić czas. My również  DZIĘKUJEMY!

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi w Dzierżeninie

„Dziękujemy za miłość, dobro i wielkie serce…” te słowa były mottem spotkania wnucząt z Kochanymi Babciami i Dziadkami, które miało miejsce 22 stycznia 2019r. 

W śnieżnej, ale jakże ciepłej, atmosferze wspólnie  kolędowali Dziakowie, wnuczęta, Rodzice i Nauczyciele. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Małgorzata Szczerba –                   – Kozłowska  serdecznie witając wszystkich, jakże oczekiwanych, Gości. Wśród radości i uśmiechu rozbrzmiewały słowa podziękowań.  Samodzielnie przygotowane przez dzieci niespodzianki były wręczone wraz z mnóstwem uścisków i ucałowań. Niezapomniane spotkanie pozostanie na długo w naszej pamięci. Dziękujemy Babciom i Dziadkom za ciepłe słowa i całym sercem zapraszamy za rok.

W dniu 15 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie w ramach lekcji przyrody i biologii odbyło się spotkanie uczniów klas I – V 
z Panią dietetyk z Centrum Dietetyki Nature House w Pułtusku.
Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom, że odpowiednie odżywianie się oraz codzienna aktywność fizyczna są kluczem do zdrowia. Przestrzegając zasad prawidłowego żywienia można uniknąć nadwagi i otyłości.
Uczniowie zostali zapoznani przez Panią dietetyk z piramidą  żywienia, która pokazuje, ile pokarmów i z jakich grup należy zjeść w ciągu jednego dnia. Jadłospis zapewniający zdrowie organizmu powinien zatem być zgodny z piramidą żywienia. Uczniowie dowiedzieli się również jak ogromną rolę w codziennej diecie każdego ucznia odgrywa śniadanie.
Na pamiątkę odbytego spotkania uczniowie otrzymali ulotki na temat zdrowego odżywiania się. Z kolei uczniom klasy I i II pani dietetyk wręczyła dyplomy potwierdzające udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Śniadanie daje moc”

Ferie to czas odprężenia i relaksu, czas beztroskich zabaw na śniegu, szaleństw na sankach oraz akrobacji na lodowisku. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, 16 stycznia 2019 roku do SPzOI w Dzierżeninie przybył zaproszony gość  sierz. sztab. Paweł Załęski – dzielnicowy Gminy Pokrzywnica.
Podczas spotkania uczniowie utrwalili sobie zasady poruszania się po drodze oraz zasady zachowania się w czasie zimowych zabaw. Pan policjant uświadomił dzieciakom, jakie zagrożenia czyhają na nie w okresie zimy. Usłyszeli przestrogi mające na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w miejscach niedozwolonych. Pan dzielnicowy przypomniał o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni, zbliżania się do osób nieznajomych.
Sierż. sztab. Paweł Załęski podsumował również udział uczniów klasy I  w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który dotyczył tematyki związanej z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W ramach programu uczniowie przystąpili do Testu bezpieczeństwa, osiągając wysokie wyniki. Pan dzielnicowy wręczył pierwszakom dyplomy potwierdzające udział  w powyższym programie.

„Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego”
 – konferencja w Poświętnem

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku serdecznie zaprasza w środę 13 lutego 2019 r. na konferencję pt. „Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego”.  
Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące agrotechniki, zwalczania agrofagów, doboru odmian i nawożenia rzepaku ozimego. Wiodącym zagadnieniem będzie optymalizacja uprawy rzepaku ozimego. Temat ten omówi dr inż. Anna Wondołowska – Grabowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Na stoiskach informacyjnych firm sponsorujących konferencję (Syngenta Polska, Arysta LifeScience, Dekalb, Saatbau Polska, IGP Polska, Luvena, CN w Warszawie) jej uczestnicy będą mogli uzyskać informacje i materiały reklamowe.
 Tematyka konferencji jest atrakcyjna dla rolników uprawiających rzepak ozimy jak i dla przymierzających się do tej uprawy. Zapraszamy na to spotkanie nie tylko plantatorów rzepaku ozimego, ale także zainteresowanych mieszkańców regionu. Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Nadmieniamy, że  rolnicy ubiegający się o przyznanie pomocy z wybranych działań z PROW na lata 2014-2020 zobowiązali się do udziału w szkoleniach i uzyskania zaświadczeń o ich odbyciu.

Zapraszamy
MODR Odział Poświętne w Płońsku

 Tel. 23 663 07 14

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 156