OGŁOSZENIE Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

23 Styczeń 2020 r.
Redaktor: rebala
OGŁOSZENIE Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica na rok szkolny 2020/2021

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Na terenie gminy Pokrzywnica wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, jeśli wcześniej odbyło roczne przygotowanie przedszkolne.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm. ) i Zarządzenie NR 5/2020 Wójta Gminy.

 1. 2Informacje ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie gminy Pokrzywnica:
   • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014),
    oraz
   • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Pokrzywnica mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Jeżeli przedszkole ,w grupie 3 latków ,nadal dysponuje wolnymi miejscami ,o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym mogą ubiegać się Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2018 r. ale dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach zawartych w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 15 stycznia 2020r.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe,tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają taką samą liczbę punktów.

 1. 4. W przypadku równorzędnych wyników , lub jeśli dana placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami, przystępuje się do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Rady Gminy ( Nr XI/84/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.), tj.:

1) dziecko , którego  rodzice pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą

lub pobierają naukę w systemie dziennym – 30 punktów w przypadku obojga rodziców,

15 pkt. w przypadku jednego rodzica,

2) dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny –

15 punktów.

3) dziecko posiadające wskazanie w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do

uczęszczania do przedszkola lub oddziału przedszkolnego – 10 punktów,

4) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie

rekrutacyjne, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub

oddziale przedszkolnym – 8 punktów,

5) dziecko, które będzie korzystało z wydłużonej oferty przedszkola, powyżej 5 godzin

dziennie – 5 punktów.

 1. Rodzice dziecka składają wniosek o przyjęcie do przedszkola i do wniosku dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów, tj. oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustalonych w/w uchwałą Rady Gminy ,a także dokumenty potwierdzające kryteria ustawowe , tj.

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

(o ile takie wystawiono),

2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania,

6) oświadczenie wnioskodawcy o wielodzietności rodziny kandydata,

7) oświadczenie wnioskodawcy o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem ,

8)oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu

 

lub prowadzeniu działalności gospodarczej ;

 

9) orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane

przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta,

10) kopia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ( o ile taką wystawiono),

11) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym

Przedszkolu lub oddziale przedszkolnym złożona przez rodziców kandydata,

12) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do  tego samego

przedszkola,

13) oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu

dziecka w przedszkolu (do 5 godzin i powyżej 5 godzin)

 1. Jeżeli w procesie rekrutacji jest więcej dzieci zakwalifikowanych niż wolnych miejsc w danej placówce przedszkolnej , to zgodnie z ustawą –prawo oświatowe- wójt może wskazać rodzicom dziecka miejsce w innej placówce przedszkolnej
 2. Wnioski i szczegółowe informacje można uzyskać w przedszkolu i każdej szkole na terenie gminy Pokrzywnica, która prowadzi oddział przedszkolny.
 3. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2019/2020)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego , czyli od 27 stycznia do 03 lutego br. ,rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Uwaga!

Rodzice dzieci 6 letnich powinni złożyć deklaracje w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których dziecko będzie uczęszczało w kolejnych latach nauki, ponieważ przedszkole dysponuje określoną liczbą miejsc, a od liczebności dzieci zależy też funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, a następnie oddziałów klasowych w szkołach podstawowych : w Gzowie , Dzierżeninie i Pobyłkowie Dużym.

Decyzje należy podejmować w terminach rekrutacji , ponieważ od tego zależy organizacja pracy szkół i przedszkola , liczba godzin samodzielnych czy łączonych , rannych czy popołudniowych, oraz zatrudnienie pracowników w nowym roku szkolnym.

Jeżeli do oddziału przedszkolnego lub grupy przedszkolnej uczęszcza mniej niż 25 sześciolatków , mogą być przyjmowane do tej samej grupy również dzieci 5 letnie (dotyczy to również grup młodszych).

Harmonogram rekrutacji

L.p Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

 

Podanie informacji o wolnych miejscach w przedszkolach/ oddziałach przedszkolnych

 

Do 3 lutego 2020r.

do godz. 14.00

 

 

 

 

 

 

 

04 maja 2020r. , godz.12.00

2. Składanie wniosków o przyjęcie do  przedszkola / oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. 04–21 lutego 2020r.

do godz.13.00

05-19 maja 2020r. do godz. 13.00
3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 24. lutego-02. marca

2020r.

do godz. 14.00

20-27 maja 2020r. do godz.14.00
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03 marca 2020r.

godz. 1200

28  maja 2020r.
5. Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci oświadczenia 04-09 marca 2020r. do godz. 13.00 29 maja – 04 czerwca 2020r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10 marca  2020r.              godz. 1300 05 czerwca 2020r.
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od   rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -,

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także

terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych w roku szk. 2020/21.

 

L.p Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1. Podanie informacji o wolnych miejscach w kl. I

 

  04 maja 2020r. , godz.12.00
2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.  

02-16 marca 2020r. do godz. 13.00

07-21 maja 2020r. do godz. 13.00
3. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 17-20 marca 2020r. 23-27 maja 2020r.

 

 

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23 marca 2020r. godz.13.00 28 maja 2020r.
5. Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu do szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane  w postaci oświadczenia 24-30 marca 2020 r. do godz.12.00 29 maja – 05 czerwca 2020r.
6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 31 marca 2020r. godz. 13.00 08 czerwca 2020r.
7. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
8. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
9. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
10. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
Do 7 dni od dnia złożenia u dyrektora odwołania od   rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej -,

 

 

Grażyna Kłosiewicz- Inspektor ds. oświaty