Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

9 Marzec 2023 r.
Redaktor: kaminska
Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Pokrzywnica ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Pokrzywnica, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania w ramach Programu, na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

 1. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub prawnym, posiadającym tytuł prawny do zabytków ruchomych lub nieruchomych.

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

1) wnioski należy składać do Urzędu Gminy Pokrzywnica;

2) do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

3) wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:

 1. do 150 000 złotych,
 2. do 500 000 złotych,
 3. do 3 500 000 złotych.

4) Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego.

Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego.

5) Wypełniony formularz zgłoszenia składa się:

 1. a) listownie na adres: Urząd Gminy Pokrzywnica, ul. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica z dopiskiem na kopercie ,,Dotacja zabytki Polski Ład”,
 2. b) osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Pokrzywnicy,
 3. c) w formie skanu za pomocą poczty e-mail na adres: ug@pokrzywnica.pl lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

6) Formularz zgłoszeniowy składa się w terminie do 14 marca 2023 r. do godz. 14.00

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku.

7) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

8) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

9) Do wniosku należy dołączyć:

Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 1. Zasady wyboru wniosków
 2. Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Pokrzywnica uwzględniając:
 3. a) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
 4. b) stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.
 5. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Warunki podpisania umowy o dotację
 8. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Pokrzywnica.
 9. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na pełną kwotę wskazaną przez Wnioskodawcę.
 10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Pokrzywnica.
 11. Termin i warunki realizacji zadania
 12. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania nastąpi w ciągu 5 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania.
 13. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 14. Wnioskodawca zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego w ramach zadania, który co najmniej 2% całkowitych wydatków objętych promesą wstępną oraz wszelkich innych wydatków niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie z wymogami programu.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku.

VIII. Postanowienia końcowe

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Referat Inwestycji i Rozwoju:

 1. Maria Mróz tel. /23/ 691 87 21 wew. 1062
 2. Magdalena Kamińska tel. /23/ 691 87 21 wew. 1063
 3. Zbigniew Księżyk tel. /23/ 691 87 21 wew. 1064

IX. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 14 marca 2023 r. nie będą rozpatrywane.

X. Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod adresem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Załączniki

wzór wniosku
88576 KB