Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

15 Maj 2023 r.
Redaktor: klosiewicz
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

I.Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.
Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy , al. Jana Pawła II 1 , 06-121 Pokrzywnica
II. Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowiskiem pracy:
1. Obywatelstwo polskie .
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
4. Co najmniej 5 letni staż pracy;
5. Znajomość przepisów: ustawy o bibliotekach, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy;
6. Posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE;
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
9. Dobry stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
10. Przedstawienie autorskiego programu działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy.
III. Wymagania dodatkowe (preferowane)
1. Wykształcenie wyższe o kierunku bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska lub pokrewne;
2. Ukończone inne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego nadające uprawnienia do pracy na stanowisku bibliotekarza;
3. Znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Pokrzywnica;
4. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną, kreatywność, komunikatywność i zdolności organizacyjne;
5. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
6. Kreatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;
7. Prawo jazdy kategorii B;
8. Biegła obsługa komputera.
IV. Informacje o stanowisku i zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Zatrudnienie : – na podstawie powołania na czas określony 5 lat,
– wymiar etatu: pełny etat.
2. Miejsce wykonywania pracy – Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.
3. Zakres zadań:
a) Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
b) Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
c) Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.
d) Dyrektor realizuje zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy określone w Statucie, przepisach prawa oraz zgodnie z przedstawioną koncepcją i zawartymi umowami.
e) Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne regulujące działalność jednostki.
f) Dyrektor sprawuje kontrolę zarządczą.
g) Dyrektor wykonuje inne czynności, wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
V. Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy;
2. Życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem ;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania stosunku pracy);
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe;
6. Kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, w tym kserokopia prawa jazdy kat. B;
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
11. Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.
12. Kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji na stanowisku kierowniczym.
13. Pisemna autorska koncepcja (organizacyjno-finansowa) działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na okres najbliższych 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności, własnoręcznie podpisana.
14. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie
podpisane i każda strona parafowana niebieskim kolorem długopisu.
15. Kserokopie składanych dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem i opatruje własnoręcznym podpisem i datą.
VI. Termin i miejsce składania dokumentów
1. Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy ”i adresem zwrotnym kandydata , należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy , I piętro , pokój nr 2, w terminie do dnia 15 czerwca 2023 roku do godz. 15.00.
2. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data wpływu przesyłki
do sekretariatu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w wyznaczonym terminie. Oferty złożone po
upływie terminu wskazanego wyżej nie będą rozpatrywane.
3. Do oferty należy dołączyć decyzję kandydata w sprawie postępowania z dokumentami
w niej zawartymi po rozstrzygnięciu konkursu wg wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1
do ogłoszenia.
4. Wraz z ofertą należy złożyć podpisaną klauzulę RODO .
5. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
VII. Pozostałe informacje:
1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pokrzywnica.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap- sprawdzenie i ocena ofert pod względem formalnym oraz ustalenie terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
II etap – przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
3.Przewidziany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 15 dni po upływie składania ofert.
4. Organizator przed powołaniem Dyrektora zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jego działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko Dyrektora powoduje jego niepowołanie.
5. Zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
Pokrzywnica, 15.05.2023 r.

Załączniki

kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie
184636 KB
Klauzula informacyjna - Konkursy na stanowiska w podległych jednostkach kultury
94732 KB
Załacznik nr 1
11922 KB