Ogłoszenie o konkursach

 

 1. Dnia 17 lutego 2023 r. Wójt Gminy Pokrzywnica ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół:

1) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie;

Nazwa i adres placówki , której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie , Dzierżenin 105, 06-114 Pokrzywnica

2) Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie;

Nazwa i adres placówki , której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie , Gzowo 5 , 06-114 Pokrzywnica.

3) Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie;

Nazwa i adres placówki , której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie, Nowe Niestępowo 7 , 06-121 Pokrzywnica.

4) Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym.

Nazwa i adres placówki , której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym , Pobyłkowo Duże 15, 06-114 Pokrzywnica.

 1. Organ prowadzący szkoły : Gmina Pokrzywnica, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.
  II. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania :

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz:

a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier
lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole bądź posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej;

b) ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:

– co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo

– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

g) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2215 oraz z 2021 r. poz.4 ), a w przypadku nauczyciela akademickiego –karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz.478 i 619.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183
z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego;

2) stanowisko dyrektora szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel będący nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniający wymagania określone w pkt 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, który jest:

a) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub

b) zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 2 lit. a, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

c) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).

III. 1.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;

b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy;

n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140
ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2.Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę podstawową kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt d-g, oraz l-m.

IV.1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora… (podać nazwę i adres szkoły )” w Sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy , Al. Jana Pawła II 1, pokój nr 2 –I piętro, w  terminie: do 3 marca 2023 r. do godz. 15.30

 1. W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożenia w inny sposób za termin skutecznego złożenia oferty przyjmuje się zachowanie terminu wpływu do Sekretariatu, ujętego w ust. 1.
 2. Do oferty należy dołączyć decyzję kandydata w sprawie postępowania z dokumentami w niej zawartymi po rozstrzygnięciu konkursu wg wzoru, stanowiącego załącznik Nr 1
  do ogłoszenia.
 3.  Wraz z ofertą należy złożyć klauzulę RODO .
 4. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.
 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pokrzywnica.
 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 7. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

9. Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacja i wypoczynkiem, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zgodnie z art.12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym( Dz.U. 2023 r. poz.31 t.j.).

10.Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane i każda strona parafowana niebieskim długopisem.

 

Adam Dariusz Rachuba