Ogłoszenia o naborach wniosków – LGD Zielone Mosty Narwi

5 Maj 2021 r.
Redaktor: rebala
Ogłoszenia o naborach wniosków – LGD Zielone Mosty Narwi

Informacja o naborach wniosków o przyznanie pomocy
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 • Ogłoszenie nr 11/2021 – Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze.

Limit naboru: 255 737,37 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 022 949,48zł)

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 150 000zł.

 • Ogłoszenie nr 12/2021 – Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze. Limit naboru: 156 113,78 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 624 455,12zł)

Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

 • Ogłoszenie nr 13/2021 – Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych

Limit naboru: 57 127,72 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 228 510,88zł)

Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

 • Ogłoszenie nr 14/2021 – Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Limit naboru: 283 359,69 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 133 438,76zł)

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

 • do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych – podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
 • do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi wynosić co najmniej 50 000zł.

 • Ogłoszenie nr 15/2015 – Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Limit naboru: 81 391,63 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 325 566,52zł)

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

 • do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
 • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych – podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
 • do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 65 000zł.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 01.06.2021r. do 16.06.2021r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w punkcie przyjmowania wniosków biura LGD Zielone Mosty Narwi, ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica (na I piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi od 4 maja 2021r. do 31 maja 2021r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 4 maja 2021r. do 31 maja 2021r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium “Doradztwo” po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502  240 357; 23 691 88 55.

Szczegóły i pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl.

http://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/nabory-2021-1