Ogłoszenia o naborach wniosków – LGD Zielone Mosty Narwi

28 Styczeń 2022 r.
Redaktor: rebala
Ogłoszenia o naborach wniosków – LGD Zielone Mosty Narwi

Informacja o naborach wniosków o przyznanie pomocy

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wiadomości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

 

  • Ogłoszenie nr 16/2022 – Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze.

Limit naboru: 167 429,64 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 669 718,56zł)

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 150 000zł.

 

  • Ogłoszenie nr 17/2022 – Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze. Limit naboru: 250 007,10€ (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 000 028,40zł)

Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000zł.

 

  • Ogłoszenie nr 18/2022 – Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Limit naboru: 312 131,34 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 248 525,36zł)

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

  • do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
  • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych – podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
  • do poziomu 80 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację nie może przekroczyć 250 000zł.

 

  • Ogłoszenie nr 19/2022 – Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Limit naboru: 16 951,89 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 67 807,56zł)

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

  • do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finansów publicznych;
  • do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych – podmioty wykonujące działalność gospodarczą;
  • do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 50 000zł do 65 000zł.

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 21.02.2022r. do 07.03.2022r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w punkcie przyjmowania wniosków biura LGD Zielone Mosty Narwi, ul. Pułtuska 2, 06-121 Pokrzywnica (na I piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej). O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

 

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi od 28 stycznia 2022r. do 18 lutego 2022r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy. Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego telefonicznie przez pracowników Biura LGD w terminie od 28 stycznia 2022r. do 18 lutego 2022r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium “Doradztwo” po tym terminie nie będzie możliwe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielone Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502  240 357; 23 691 88 55.

 

Szczegóły i pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl.

Szczegóły i pełna treść ogłoszeń o naborach wniosków dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/nabory-2022