Od 1 lipca 2023 r. można składać wnioski o świadczenie dla sołtysów

4 Lipiec 2023 r.
Redaktor: olszewska
Od 1 lipca 2023 r. można składać wnioski o świadczenie dla sołtysów

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia dla sołtysów.

Dokumenty można składać od 1 lipca.

Dodatek do emerytury dla sołtysów w wysokości 300 zł wypłacany jest na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Wypłacany jest na wniosek osobom, które osiągnęły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn i pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej 8 lat.

Osoby wnioskujące o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa:

  • muszą podać swoje dane osobowe oraz wskazać sposób wypłaty środków.

Według rozporządzenia, do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla sołectwa, w którym sołtys pełnił funkcję, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
  • w przypadku, kiedy wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmówi wydania takiego zaświadczenia, do wniosku należy dołączyć postanowienie o odmowie oraz pisemne oświadczenia złożone przez co najmniej pięć osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wnioski będzie obsługiwać oddział regionalny lub placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Decyzja w sprawie wypłaty świadczenia powinna zostać wydana w ciągu 60 dni.

1 lipca wchodzą w życie przepisy o świadczeniu dla sołtysów (dokument) 

Załączniki

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa
451747 KB
wniosek o wydanie zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa
57344 KB