Ochrona znaków granicznych pasa drogowego dróg krajowych.

15 Wrzesień 2021 r.
Redaktor: rebala
Ochrona znaków granicznych pasa drogowego dróg krajowych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Rejon w Ostrołęce przypomina o obowiązku ochrony znaków granicznych pasa drogowego.

Wzdłuż granic pasa drogowego dróg krajowych ustawione są betonowe słupki, w kolorze    żółto – czarnym z napisem „PAS DROGOWY”. Słupki te stabilizowane są na gruntach będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA. Wyznaczają one granice pasa drogowego, a właścicielom nieruchomości sąsiednich wskazują granice użytkowania swojej nieruchomości.

W związku z powyższym:

  1. Umieszczone na gruncie znaki graniczne i urządzenia zabezpieczające te znaki, podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.).
  2. Słupek betonowy z napisem „PAS DROGOWY” podlega ochronie własności na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) Kodeks Cywilny.
  3. Zaoranie lub zawężanie w inny sposób pasa drogowego stanowi wykroczenie zgodnie z art. 100 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 i 1238) i zagrożone jest karą grzywny do 1000 zł lub karą nagany.
  4. W przypadku gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, wg. art. 288 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 i 1238) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  5. Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (np. pracami rolnymi), zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 698 ze zm.) wymaga każdorazowego wystąpienia do GDDKiA Oddziału w Warszawie o odpowiednie zezwolenie wydane w trybie decyzji administracyjnej lub zawarcie umowy. Za zajęcie pasa drogowego może być pobierana opłata. Zgodnie z treścią art. 40 ust. 12 ww. ustawy: „za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi lub zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c, zarządca drogi jest zobowiązany do wszczęcia postępowania i wymierzenia kary. Podstawą ustalenia kary jest dziesięciokrotność opłat za zajęcia pasa drogowego.

Wobec powyższego, GDDKiA zastrzega sobie możliwość dochodzenia konsekwencji prawnych od osób, które zniszczą, przesuną lub uczynią niewidocznymi ww. znaki graniczne oraz zajmą pas drogowy bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi.