Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp obejmującego część m. Dzierżenin

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

Z DNIA 22.06.2021 R.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 o podjęciu przez Radę Gminy Pokrzywnica uchwały Nr XXIII/164/2021 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do powyższego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pokrzywnica na adres Urząd Gminy Pokrzywnica, al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: geodezja@pokrzywnica.pl  lub na adres skrytki ePUAP /7q9k8m4ytz/skrytka

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 Wnioski nie spełniające ww. warunków pozostawi się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

 

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Pokrzywnica: https://bip.pokrzywnica.pl/artykul/962/6465/klauzula-ogolna oraz w siedzibie Urzędu Gminy Pokrzywnica (al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica).

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

WÓJT

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba 

Data wywieszenia: …………………………

Data zdjęcia: ……………………………….