OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

18 Maj 2023 r.
Redaktor: jankowska
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW

Urząd Gminy w Pokrzywnicy niniejszym informuje, iż regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica, zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/315/2023 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 15 marca 2023 r. określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, m. in. psy. Zgodnie z zapisami rozdziału 6 ww. regulaminu:

  • utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców, ani zakłócać ich spokoju,
  • zabrania się:
  • puszczania psa bez opieki,
  • pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym,
  • szczucia lub doprowadzania psa przez drażnienie albo płoszenie do tego stopnia, że staje się on niebezpieczny.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020 r., poz. 1421, z późn. zm.) właściciele psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Jednocześnie informujemy, że pomieszczenia zamknięte lub tereny ogrodzone, gdzie znajdują się psy lub inne niebezpieczne zwierzęta domowe, winny być przy wejściu do nich odpowiednio oznakowane.

Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572, z późn. zm.) zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.  Zgodnie z art. 37 ust. 1 ww. ustawy, kto narusza powyższy zakaz podlega karze aresztu lub grzywny.