OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

OBOWIĄZEK  SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021, poz. 906) oraz uchwałą XXXIII/251/2022  Rady Gminy Pokrzywnica  z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 6714) obowiązkiem każdego mieszkańca gminy jest segregowanie odpadów komunalnych.

Zgodnie z tymi zasadami odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach o następujących kolorach:

  • w worku żółtym:  tworzywa sztuczne ( w tym plastik) i metale;
  • w worku zielonym: szkło (bezbarwne i kolorowe);
  • w worku niebieskim: papier i tektura;
  • w worku brązowym:  bioodpady. 

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem i przeznaczamy do ponownego użycia jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy o prawidłową segregację odpadów komunalnych oraz kompostowanie we własnych kompostownikach bioodpadów.

Niedopuszczalne jest wrzucanie odpadów segregowanych czy też budowlanych i rozbiórkowych do pojemników na odpady zmieszane.

Jednocześnie informujemy, że firma odbierająca odpady komunalne, czyli Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. będzie kontrolowała poprawność segregacji odpadów w źródła.

Odpady źle posegregowane zostaną zabrane jako zmieszane, co jednocześnie będzie skutkowało koniecznością uiszczenia wyższej opłaty (58 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość).

Powyższe podyktowane jest wymogiem osiągnięcia przez gminę określonych poziomów recyklingu, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. 2022 r., poz. 1297) oraz przepisów odrębnych. Zgodnie z tymi przepisami w 2022 roku gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 25% wagowo.

W przypadku nieosiągnięcia stosownych poziomów recyklingu na gminę zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości uzależnionej od stopnia niewywiązania się z ustalonych poziomów odzysku. Wysokość tej kary może przełożyć się na wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez mieszkańców gminy.