OBOWIĄZEK OZNAKOWANIA POSESJI

5 Kwiecień 2022 r.
Redaktor: jankowska
OBOWIĄZEK OZNAKOWANIA POSESJI

Urząd Gminy w Pokrzywnicy przypomina o obowiązku oznakowania nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Pokrzywnica.

Zgodnie z art. 47b  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic nazwę miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ponadto informujemy, że kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega sankcjom określonym w art. 64 § 1 ustawy dnia 20  maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008, z późn. zm.).

Prawidłowe oznakowanie posesji ułatwi również firmie PPUK Sp. z o.o. odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku oznakowania posesji nie będą uwzględniane reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów.

Adres posesji jest bardzo ważny i ma znaczący wpływ na wiele aspektów naszego życia. Dzięki prawidłowo oznakowanej posesji służby ratownicze mogą szybko zlokalizować miejsce zdarzenia i tym samym szybciej udzielić pomocy. Brak dostępu do dokładnych danych adresowych skutkować może utrudnieniami i wydłużaniem czasu dostawy przesyłek przez pocztę czy też kurierów.