Nowy Program Ochrony Powietrza dla Mazowsza przyjęty

17 Listopad 2020 r.
Redaktor: jankowska
Nowy Program Ochrony Powietrza dla Mazowsza przyjęty

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że w dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2020 r. pod pozycją 9595 i jest również dostępna na stronach internetowych: www.mazovia.pl i www.powietrze.mazovia.pl . Powyższy program wszedł w życie w dniu 30 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r. Termin rozpoczęcia realizacji wszystkich działań naprawczych (oprócz przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji) to 1 stycznia 2021 r.

Program został sporządzony ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu, dla aglomeracji warszawskiej również ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego ditlenku azotu. Integralną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych.

Do podejmowania działań określonych w programie i planie działań krótkoterminowych zobowiązane zostały także podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska, działające na terenie województwa mazowieckiego. Podmioty, powyższe zobowiązane zostały również do przekazywania wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę. W programie określono również zakres informacji, które ma zawierać deklaracja.

Więcej informacji na temat nowego Programu ochrony powietrza można uzyskać pod linkiem: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety