Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

17 Luty 2021 r.
Redaktor: jankowska
Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica Nr XX/140/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 13061) w 2021 r. zmianie uległa częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji  i szkła.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz  odpady ulegające biodegradacji będą odbierane od mieszkańców gminy z następującą częstotliwością:

  • w okresie od kwietnia do października- raz na dwa tygodnie,
  • w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu.

Szkło odbierane będzie raz na 3 miesiące.

Załączniki

Pokrzywnica harmonogram 2021
470484 KB