NADZÓR BUDOWLANY PRZYPOMINA

NADZÓR BUDOWLANY PRZYPOMINA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusku przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu pułtuskiego o ciążących na nich obowiązkach związanych z utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów budowlanych oraz zasadach ich bezpiecznego użytkowania w celu zapobieżenia potencjalnym niebezpieczeństwom, w związku z art. 61 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany m. in. zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę, apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w przypadku wystąpienia w/w czynników oddziaływujących na obiekty budowlane. W okresie nadchodzącej zimy szczególnie ważne jest sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa zarządzie oraz, w razie konieczności, usuwanie nadmiaru śniegu z dachu. Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną i w taki sposób, aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń konstrukcji, co może skutkować nagłą utratą stateczności.

Ponadto, w związku z okresem grzewczym i odnotowanymi przypadkami zatruć tlenkiem węgla (zaczadzeń), przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obowiązku poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w tym w szczególności, sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony mechanicznie – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

W przypadku wystąpienia destrukcyjnych zjawisk atmosferycznych, zgodnie z art. 62. ustęp 1. pkt 4. Prawa budowlanego, właściciele lub zarządcy powinni każdorazowo spowodować sprawdzenie, czy obiekty mogą być dalej bezpiecznie użytkowane. Kontrola elementów konstrukcyjnych powinna być wykonana przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej i będącą członkiem izby inżynierów budownictwa.

Zgodnie z art. 70. ust. 1 i ust. 2 Prawa budowlanego, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli należy usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie.

Obowiązek usunięcia nieprawidłowości powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokółu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pułtusku.

Jednocześnie informuje, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

 

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

w Pułtusku

 dr inż. Leszek Skwierczyński