Nadal przyjmujemy deklaracje CEEB!

30 Wrzesień 2022 r.
Redaktor: jankowska
Nadal przyjmujemy deklaracje CEEB!

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

  • dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.
  • dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia,

To oznacza, że nadal przyjmujemy deklaracje CEEB!

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: “kopciuchów”. Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB lub  kliknąć   link: info-CEEB.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 27h. ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r., poz. 438)

  1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.
  2. Nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
  3. Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328).

Należy pamiętać, że przepisy ww. ustawy przewidują jednocześnie instytucję czynnego żalu, w ramach, którego możliwe jest złożenie deklaracji przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

W związku z powyższym wszyscy właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, którzy nie dotrzymali terminu złożenia deklaracji, zobowiązani są do natychmiastowego wypełnienia ustawowego obowiązku. 

Jednocześnie przypominamy, że deklaracje  można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej, wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl– jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.

 

Załączniki

formularz A budynki zamieszkałe
263143 KB
formularz B nieruchomości niezamieszkałe
297028 KB