Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu – NIESTĘPOWO WŁOŚCIAŃSKIE

17 Lipiec 2023 r.
Redaktor: jankowska
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu – NIESTĘPOWO WŁOŚCIAŃSKIE

         Pułtusk, dnia 12.07.2023 roku

GGN.6641.15.2023

INFORMACJA o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1990, ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów:

NIESTĘPOWO WŁOŚCIAŃSKIE, gmina Pokrzywnica, zgodnie z Umową Nr 128/2023 z dnia 28.06.2023 roku.

Wykonawcą powyższych prac jest firma:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin

                                                                                                

INFORMACJA o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

 1. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.
 3. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
 4. Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 3, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy Marii Skłodowskiej-Curie 11 i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.
 5. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 6. Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Pułtusku, posiadający uprawnienia zawodowe (o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz.U. z 2021 r. poz. 1990, ze zm.), przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
 7. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Pułtuski ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
 8. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informacji, o której mowa w ust. 7, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 9. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Pułtuski rozstrzyga w drodze decyzji.
 10. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 9, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
 11. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 8 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Uwagi, wnioski oraz dokumenty określające prawo własności do nieruchomości oraz dokumenty opisujące budynki i lokale mogą być okazywane wykonawcy prac geodezyjnych.

 

STAROSTA PUŁTUSKI

Jan Zalewski

Załączniki

Modernizacja EGIB NIESTEPOWO WLOSCIANSKIE
656081 KB