Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu KOZIEGŁOWY

18 Maj 2023 r.
Redaktor: jankowska
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu KOZIEGŁOWY

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu KOZIEGŁOWY 

Pułtusk, dnia 16.05.2023 roku

GGN.6641.13.2023

INFORMACJA 
o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1990, ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu:
 KOZIEGŁOWY, gmina Pokrzywnica,
zgodnie z Umową Nr 100/2023 z dnia 09.05.2023 roku

Wykonawcą powyższych prac jest firma:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.,

z siedzibą ul. Zwycięstwa 140, 73-613 Koszalin

INFORMACJA 
o trybie postępowania związanego z modernizacją 
ewidencji gruntów i budynków

1.      Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

2.      Informacje, o których mowa w ust. 1, podlegają wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.

3.      Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

4.      Starosta informuje o terminie i miejscu wyłożenia, o którym mowa w ust. 3, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym.

5.      Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

6.      Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Pułtusku, posiadający uprawnienia zawodowe (o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz.U. z 2021 roku, poz. 1990, ze zm.), przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

7.      Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Pułtuski ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

8.      Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informacji, o której mowa w ust. 7, zgłaszać zarzuty do tych danych.

9.      O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Pułtuski rozstrzyga w drodze decyzji.

10.  Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 9, w stosunku
do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

11.  Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 8 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Uwagi, wnioski oraz dokumenty określające prawo własności do nieruchomości oraz dokumenty opisujące budynki i lokale mogą być okazywane wykonawcy prac geodezyjnych.

STAROSTA PUŁTUSKI

Jan Zalewski

 

Załączniki

Modernizacja EGIB Koziegłowy
873361 KB