Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/17 z dnia 24 listopada 2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Obowiązująca uchwała antysmogowa stosownie do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska została podjęta w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym wskutek spalania paliw stałych w indywidualnych, nierzadko przestarzałych źródłach ogrzewania. Wprowadziła ona ograniczenia i zakazy w zakresie jakości paliw oraz eksploatacji instalacji, o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.

Z perspektywy czasu oraz w związku z okolicznościami, które wystąpiły od czasu podjęcia obowiązującej uchwały, jej zapisy w dotychczasowym brzmieniu są zbyt mało efektywne. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o konieczności zmiany uchwały antysmogowej.

Twoje zdanie się liczy!

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Konsultacje ruszają 1 lipca 2021 r. i trwać będą do 16 sierpnia 2021 r.

Jak zgłosić uwagi i wnioski?

Uwagi do projektu uchwały zmiany obowiązującej uchwały antysmogowej można zgłaszać:

  1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry­wania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą formula­rza elektronicznego – Uwaga! Formularz będzie aktywny tylko w terminie trwania konsultacji społecznych!;
  2. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa – uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony;
  3. ustnie do protokołu;

Co dalej?

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Opinie, uwagi i wnioski wniesione po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza:
e-mail: powietrze@mazovia.pl

Więcej  informacji pod linkiem:  https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,258,ruszaja-konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-obowiazujaca-uchwale-antysmogowa.html