Konsultacje społeczne – obwody łowieckie

21 Czerwiec 2023 r.
Redaktor: rakocki
Konsultacje społeczne – obwody łowieckie

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173, z późn. zm.) informuję o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.

 

Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 30 czerwca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 oraz na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie (www.mazovia.pl), Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.bip.mazovia.pl).

Uwagi do Projektu można wnosić do 21 lipca 2023 r.

Uwagi do Projektu wnosi się na piśmie (wskazana forma – formularz – stanowiący załącznik). Uwagi może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały na adres: Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285) lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – na adres mailowy: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.

Uwagi złożone po upływie określonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Marszałek Województwa
ADAM STRUZIK