Konsultacje projektu programu ochrony powietrza dotyczącego dwutlenku siarki

25 Kwiecień 2023 r.
Redaktor: jankowska
Konsultacje projektu programu ochrony powietrza dotyczącego dwutlenku siarki

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu programu ochrony powietrza dotyczącego dwutlenku siarki.

Konsultacje rozpoczęły się 24 kwietnia 2023 r. i trwać będą do 15 maja 2023 r.

Dlaczego powstaje kolejny program ochrony powietrza?

Z rocznej oceny jakości powietrza za rok 2021, dokonanej w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wynika, że w 2021 roku, w strefie mazowieckiej (obszar województwa mazowieckiego bez obszarów: Warszawy, Płocka i Radomia), na stacji pomiarowej Biała w gminie Stara Biała, wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki w powietrzu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) konieczne jest określenie kolejnego programu ochrony powietrza.

Celem powyższego programu jest poprawa stanu powietrza na terenie strefy mazowieckiej
w zakresie dwutlenku siarki oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń stężeń normatywnych dwutlenku siarki w powietrzu (poziomów dopuszczalnych i poziomu alarmowego). Integralną częścią programu jest plan działań krótkoterminowych, podejmowany w celu niedopuszczenia do przekroczenia poziomów dopuszczalnych i poziomu alarmowego albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń.

Co zawiera program ochrony powietrza?

  • opis stanu jakości powietrza w zakresie dwutlenku siarki na obszarze strefy mazowieckiej,
  • wskazanie źródeł emisji wpływających na powstawanie przekroczeń stężeń normatywnych dwutlenku siarki,
  • wskazanie działań naprawczych, mających na celu skuteczną i długotrwałą poprawę jakości powietrza,
  • wskazanie działań krótkoterminowych, podejmowanych w celu niedopuszczenia do przekroczeń poziomów dopuszczalnych i poziomu alarmowego albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń,
  • wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działań.

Opinie, uwagi i wnioski

Każdy obywatel może złożyć uwagi do projektu programu ochrony powietrza.

Sposoby składania uwag i wniosków:

1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa;

2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl

3. ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie https://www.powietrze.mazovia.pl/

Więcej informacji pod linkiem

https://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/konsultacje-projektu-programu-ochrony-powietrza-dotyczacego-dwutlenku-siarki