Konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza (od 2 do 23 marca 2020 r.)

28 Luty 2020 r.
Redaktor: jankowska
Konsultacje projektu nowego programu ochrony powietrza (od 2 do 23 marca 2020 r.)

Niniejszym informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych. Opracowanie takiego programu wynika z implementacji do porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłoszonego 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16, ale przede wszystkim w celu poprawy stanu powietrza na terenie województwa mazowieckiego oraz w celu ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń norm jakości powietrza.

Program został sporządzony ze względu na substancje, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren, i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały).

 Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wobec tego zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących tej uchwały, które będą trwały od 2 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r.

Uwagi do programu można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres:powietrze@mazovia.pl

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Opinie, uwagi i wnioski wniesione po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Aby przybliżyć wszystkim zainteresowanym cele i założenia programu zorganizowane zostaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie spotkania informacyjne. Będą one miały charakter otwarty. Spotkania odbędą się zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.

Miejsce spotkania informacyjnego Data i godzina spotkania Gmina
Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie

ul. Wodna 1

06-400 Ciechanów

11 marca 2020 r.

godz. 14.00

Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk, Mława, Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Płońsk, Raciąż, Czerwińsk nad Wisłą, Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski, Pułtusk, Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Świercze, Winnica, Zatory, Bieżuń, Lubowidz, Żuromin, Kuczbork-Osada, Lutocin, Siemiątkowo

Zgodnie z przepisami prawa nowy program ochrony powietrza ma zostać uchwalony do 15 czerwca 2020 r.

 Link do projektu dokumentu

https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,226,ruszaja-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza.html

 

 

 

Załączniki

Formularz uwag
18163 KB