Konkurs w zakresie edukacji ekologicznej w gminie Pokrzywnica: eko-zwierzaki

19 kwietnia 2016

Konkurs w zakresie edukacji ekologicznej w gminie Pokrzywnica: eko-zwierzaki

W dniu 25.01.2016 roku Gmina Pokrzywnica złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie o udzielenie dotacji na realizację zadania  pn. „Konkurs w zakresie edukacji ekologicznej w gminie Pokrzywnica:  eko-zwierzaki”, realizowanego w ramach programu pn. „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej”.

Pozytywną informację o udzielenie dotacji otrzymaliśmy w dniu 10.03.2016 r. W dniach 14-17.03.1016 r. przeprowadzono rozeznanie cenowe, zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wskazanej w artykule 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzonym zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 11.01.2016 r.  W wyniku przeprowadzanego postępowania  została złożona tylko jedna oferta firmy Nowa Szkoła, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź.

Odbiorcami  działań edukacyjnych w gminie Pokrzywnica będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna.  Przedmiotem konkursu jest wykonanie przez uczestników konkursu pracy przedstawiającej zwierzęta (eko-zwierzaki).  Pierwsza część konkursu dla oddziałów przedszkolnych polegać będzie na samodzielnym wykonaniu przez uczestnika konkursu plakatu dowolną metodą w formacie A4  przedstawiającego eko- zwierzaka. Druga część konkursu skierowana jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych i polegać będzie  na indywidualnym wykonaniu prac przestrzennych przedstawiających eko-zwierzaka z użyciem surowców wtórnych/odpadów (np. z butelek plastikowych, puszek aluminiowych, papieru, tektury itp.). Trzecia część konkursu przeznaczona dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych polegać będzie na samodzielnym wykonaniu makiety z nakrętek plastikowych przestawiającej eko- zwierzaka. Czwarta część konkursu polegać będzie na przygotowaniu przez szkołę wystawy wszystkich wykonanych prac. Wystawa prac odbędzie się w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy. Zostaną nagrodzone trzy najlepsze miejsca. Informacje o konkursie zostaną rozpowszechnione na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz placówek biorących udział w konkursie.

Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości realnych problemów dotyczących środowiska naturalnego, w szczególności gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ukształtowania trwałych postaw ekologicznych w społeczeństwie. Przedmiotowy konkurs uświadomi jego uczestnikom jak ważne jest prawidłowe gospodarowanie odpadami. Segregacja  odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling). Segregacja i recykling odpadów pozwalają na przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów,  ograniczenie zużycia surowca naturalnego oraz oszczędzanie zużycia energii.

Celem konkursu jest przede wszystkim wykształcenie postaw ekologicznych u najmłodszego pokolenia, zachęcanie do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości środowiska poprzez promowanie dobrych nawyków segregowania odpadów oraz zainteresowanie dzieci problematyką ochrony środowiska i odpadów.

Całkowity koszt zadania: 13.243,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 11.918,00 zł

Planowany termin realizacji: 2016 rok.