INFORMACJA

6 Wrzesień 2023 r.
Redaktor: rebala
INFORMACJA

INFORMACJA

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębów: Żebry Wiatraki, gmina Gzy i Koziegłowy, gmina Pokrzywnica.

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1990, ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, że zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatów opisowo – kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: ŻEBRY WIATRAKI, gmina Gzy i KOZIEGŁOWY, gmina Pokrzywnica.
Wyłożenie projektów operatów odbędzie się w dniach od 25 września 2023 roku do 13 października 2023 roku, w godzinach pracy urzędu, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11.
Wykonawcą prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jest firma Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
W przypadku zgłoszenia uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu opisowo-kartograficznego należy przedstawić do wglądu dokumenty dotyczące prawa własności i dokumenty określające granice tego prawa oraz dokumenty opisujące budynki. Należą do nich: akty nadania, postanowienia sądu, akty własności ziemi, akty notarialne, mapy, dokumentacja geodezyjna oraz dokumentacja architektoniczno-budowlana, itp.
Ze zgłoszenia uwag do ww. projektów operatów powstaną protokoły, w których sporządzona będzie wzmianka o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym obwieszczeniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
W świetle przepisów ww. ustawy dostęp do danych zawartych w projekcie operatu ewidencji gruntów i budynków może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takich przypadkach należy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem platformy e-PUAP ze wskazaniem adresu e-mail, na który zostanie udostępniony projekt operatu opisowo-kartograficznego w żądanym zakresie. Jednocześnie informuje, że ww. udostępnienie będzie realizowane z zachowaniem ochrony danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). W przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej zgłoszenie uwag do protokołu będzie odbywało się także za pośrednictwem platformy e-PUAP.

STAROSTA PUŁTUSKI
Jan Zalewski