Informacja

8 Październik 2021 r.
Redaktor: rebala
Informacja

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, iż przedsiębiorstwo państwowe – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej rozpoczęło w cyklu 5 – letnim (lata 2020 – 2024) wykonanie opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024” obejmującego lasy wszystkich form własności, w tym także lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych. Prace w poszczególnych latach 5 – letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.

Obowiązek sporządzenia okresowych wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów oraz aktualizacji stanu zasobów leśnych wynika z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 r., poz. 1275). Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Wykonawcy inwentaryzacji będą przebywać w lasach wszystkich form własności,         w tym również w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zakładać w nich powierzchnie próbne według zasad określonych w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu” zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie będą dokonywać cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Wobec powyższego proszę o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz wykonania koniecznych czynności        w ramach przedmiotowego zadania.

 

 

WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba