II konsultacje społeczne dot. zmiany uchwały antysmogowej

11 Październik 2021 r.
Redaktor: jankowska
II  konsultacje społeczne dot. zmiany uchwały antysmogowej

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/17 z dnia 24 listopada 2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Obowiązująca uchwała antysmogowa stosownie do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska została podjęta w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym wskutek spalania paliw stałych w indywidualnych, nierzadko przestarzałych źródłach ogrzewania. Wprowadziła ona ograniczenia i zakazy w zakresie jakości paliw oraz eksploatacji instalacji, o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.

Z perspektywy czasu oraz w związku z okolicznościami, które wystąpiły od czasu podjęcia obowiązującej uchwały, jej zapisy w dotychczasowym brzmieniu wymagają wzmocnienia. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o konieczności zmiany uchwały antysmogowej.

Pierwsze konsultacje społeczne
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw był opiniowany i konsultowany po raz pierwszy w lipcu i sierpniu br. (opiniowanie przez właściwe organy – od 29 czerwca do 29 lipca 2021 r., konsultacje społeczne – od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r.). W trakcie opiniowania i konsultacji złożonych zostało 5 589 opinii, uwag i wniosków. Zasadne z nich zostały uwzględnione w projekcie uchwały. Wobec tego Zarząd Województwa Mazowieckiego zadecydował o wyłożeniu projektu ww. uchwały, zmodyfikowanej w wyniku zebranych opinii, uwag i wniosków, do drugiego opiniowania i konsultacji społecznych.

Twoje zdanie się liczy!
Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Konsultacje ruszają 11 października 2021 r. i trwać będą do 2 listopada 2021 r.

Gdzie zapoznać się z dokumentem?
Projekt uchwały zmieniającej obowiązującą uchwałę dostępny jest do pobrania pod linkiem:

https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-ii-konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-obowiazujaca-uchwale-antysmogowa.html

Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa (III piętro, pokój 308,310 i 311 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00) – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jak zgłosić uwagi i wnioski?
Uwagi do projektu uchwały zmiany obowiązującej uchwały antysmogowej można zgłaszać:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry­wania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą formula­rza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej, pod adresem: https://forms.office.com/r/APpnmpxgih

Uwaga! Formularz będzie aktywny tylko w terminie trwania konsultacji społecznych!

w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa – uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na ww. stronie; ustnie do protokołu;

Co dalej?
Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Opinie, uwagi i wnioski wniesione po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza: e-mail: powietrze@mazovia.pl