Gmina Pokrzywnica z unijnym wsparciem na budowę kanalizacji sanitarnej

9 Marzec 2020 r.
Redaktor: kaminska
Gmina Pokrzywnica z unijnym wsparciem na budowę kanalizacji sanitarnej

 Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap I wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica

W dniu 6 marca 2020 r. w Ciechanowie odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Marszałka Województwa – Adama Struzika, o przyznaniu pomocy gminom z subregionu ciechanowskiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. W imieniu Gminy Pokrzywnica umowę podpisał Zastępca Wójta Gminy Pokrzywnica – Tadeusz Jakubiak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Magdaleny Lusy.

Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica o długości 4,04 km oraz na budowę sieci wodociągowej również w miejscowości Pokrzywnica o długości 0,483 km. Wysokość dofinansowania wynosi do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 1.976.344 ,00 zł.