Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

22 Maj 2024 r.
Redaktor: kaminska
Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

W dniu 23 października 2023 r. w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów przez Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pana Radosława Rybickiego i jego Zastępcę Pana Kazimierza Porębskiego , o przyznaniu pomocy gminom z subregionu ciechanowskiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. W imieniu Gminy Pokrzywnica umowę podpisał Zastępca Wójta Gminy Pokrzywnica – Tadeusz Jakubiak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Magdaleny Lusy.

Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica ( ul. Pułtuska, ul. Spokojna, ul. Wiosenna), etap II o długości 3,733  km oraz na budowę sieci wodociągowej również w miejscowości Pogorzelec o długości 0,373 km. Wysokość dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych, co stanowi kwotę 3.664.504 ,00 zł.