Działanie 8.3 – druga edycja

6 listopada 2013

 

 

 

 

ulotka zakończenie projektu

 

 

baner 8.3

Gmina Pokrzywnica po raz drugi przystąpiła
do realizacji projektu wykluczenia cyfrowego  w ramach działania 8.3
pn.: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Pokrzywnica”
Termin realizacji projektu 15.02.2013r do 31.10.2015r. 
Okres trwałości projektu kończy się 31.10.2020 r.
Wartość projektu z podpisanej umowy: 1.070.660,00
 Projekt, „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Pokrzywnica, został współfinansowany w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion;

 Lista rankingowa Beneficjentów ostatecznych projektu

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Pokrzywnica”

 Gmina Pokrzywnica informuje, że w dniach 28.11.2013 – 06.12.2013 roku  Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do Projektu pn. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Pokrzywnica” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 50 Beneficjentów Ostatecznych.

Lista została zatwierdzona przez Wójta Gminy Pokrzywnica w dniu 06 grudnia 2013 r.

Poniżej przedstawia się:

Listę rankingową Beneficjentów Ostatecznych – uczestników, którzy zakwalifikowali się do udziału w Projekcie – załącznik nr 2 do protokołu

Listę rezerwową, tj. uczestników, którzy otrzymali ocenę pozytywną, ale wyczerpał się limit komputerów. – załącznik nr 3 do protokołu

Listę uczestników, którzy nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie, ponieważ nie spełnili oceny formalnej. – załącznik nr 4 do protokołu

 CEL DZIAŁANIA

1. Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu tj. zwiększenie możliwości dostępu do Internetu, dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w szczególności wśród społeczności lokalnych.

2. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Pokrzywnica, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dostępu do domowego odbioru Internetu, w tym dostarczenie sprzętu komputerowego, instalacji i serwisowanie sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu osobom biorącym udział w projekcie, a także wyposażenie świetlic placówek oświatowych w sale komputerowe.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu: Urząd Gminy w Pokrzywnicy pok. nr 12,

na stronie www.pokrzywnica.pl lub pod nr tel. 23 691 88 44, 23 691 88 42.

regulamin projektu

.