Działanie 8.3

24 czerwca 2014

Ankieta obowiązkowa dla beneficjentów programu zarówno z pierwszej edycji jak i drugiej. Ankieta jest anonimowa.

ANKIETA

baner 8.3

Dnia 28 lutego 2012r została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14–007/11-00 projektu „ Równe szanse na starcie – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pokrzywnica” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Całkowity koszt realizacji projekt wynosi 1.037.277,40 PLN. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacja projektu wynosi 1.037.277,40 PLN ( słownie: Wkład własny beneficjenta w odniesieniu do całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 155.591,61 PLN i nie może być niższy niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. W trakcie realizacji projektu zmieniono zasady dofinansowania, został podpisany aneks nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00-14-007/11-00, któregozapisy określały, iż poziom dofinansowania projektu stanowi 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych , wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego, dostawcy internetu, materiałów promocyjnych, przeprowadzeniu szkoleń, oraz niezbędnych materiałów do realizacji projektu całkowita kwota wydatków wyniosła 964.316,06 PLN.

 Cele projektu

Poprzez udział w projekcie, beneficjenci ostatecznie zyskali: Dzieci i młodzież uczęszczające do szkół, dzięki włączeniu w proces nauczania nowych technologii informatycznych, będą mogły pogłębiać swoją wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania oraz wykorzystywać w sposób nieograniczony wiedzę i informacje zgromadzone w zasobach Sieci. Dzięki temu będą osiągały lepsze wyniki w nauce i zdobędą nowe umiejętnoś komunikowania się ze światem zewnętrznym. Wszystko to sprawi, ze wzrośnie ich poziom samooceny, który zawsze jest najlepszą motywacją do dalszej nauki i pracy nad własnym rozwojem osobowym. Wszystko to sprawi, że dziś narażeni na wykluczenie informatyczne, jutro staną się aktywnymi członkami globalnej społeczności internetowej. Osoby niepełnosprawne będą miały ułatwiony kontakt ze światem zewnętrznym. Logując się do systemu, za pomocą stron internetowych lub komunikatorów, będą mogły samodzielniej funkcjonować. Stały kontakt z innymi użytkownikami Sieci zmniejszać będzie ich poczucie osamotnienia, inspirować będzie do podejmowania działań zmierzających do wychodzenia z obszaru wykluczenia, stworzy możliwości do podejmowania pracy zdalnej. Dostarczony do placówek edukacyjnych sprzęt z oprogramowaniem i dostępem do szerokopasmowego Internetu oraz nowoczesne narzędzia dydaktyczne w postaci Tablic interaktywnych, umożliwią: uczniom i nauczycielom dostęp do zasobów wiedzy i informacji w Sieci, przyczyniając się do podniesienia jakości kształcenia w szkołach, przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla osób gospodarstw domowych objętych projektem oraz utworzenie ogólnodostępnych sal multimedialnych umożliwiających podnoszenie wiedzy i zdobywanie nowych kwalifikacji, będących podstawą rozwoju zawodowego i osobowego, całej kolejnej społeczności Gminy. Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie im korzystania z nowychtechnologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy; poprzez zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, zapobieganie „dziedziczeniu biedy” przez następne pokolenie, wychodzenie z marazmu życiowego, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny, społeczny i gospodarczy mieszkańców Gminy. Realizacja projektu łagodzi problem wykluczenia cyfrowego nie tylko w grupie 45 gospodarstw domowych objętych projektem z terenu Gminy ale również, poprzez działania koordynacyjne Wnioskodawcy, w odniesieniu do całej społeczności lokalnej, której, poprzez organizację na terenie Gminy punktów nieodpłatnego korzystania z Internetu, zostanie stworzony równy dostęp do wiedzy. Z punktu widzenia efektywności wykorzystywania środków finansowych  (unijnych, budżetowych oraz własnych) takie ich angażowanie w realizacji projektu, jest zgodne z zasadą racjonalności w optymalizowaniu efektów ich wydatkowania. Na czas trwania projektu utworzona została strona http://www.cyfrowe.pokrzywnica.pl/, informująca o szczegółach realizacji projektu mieszkańców gminy i wszystkich zainteresowanych. Strona zawiera, oprócz treści wymienionych powyżej, ogólne informacje o funduszach unijnych, Programach Operacyjnych obecnej (2007-2013) perspektywy finansowej UE oraz o działaniu 8.3 POIG.

  Spotkania informacyjne

 Działania projektowe rozpoczęły sie od przeprowadzenia, w zaplanowanym zakresie, akcji informacyjno-promocyjne projektu. Na potrzeby projektu zostały opracowane, wydrukowane i dostarczone do każdej miejscowości na terenie Gminy ulotki i plakaty, informujące o przystąpieniu Gminy do projektu. Po akcji informacyjno-promocyjnej projektu, w 6 miejscowościach na terenie Gminy zostały przeprowadzone spotkania informacyjne, na których mieszkańcom gminy wyjaśnione zostały cele projektu oraz zasady rekrutacji i naboru BO. Uczestnicy spotkań zostali zapoznani z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i mogli pobrać Deklaracje uczestnictwa w projekcie, którą po wypełnieniu mogli złożyć w Biurze projektu znajdującym się w budynku Urzędu Gminy. W ramach akcji promocyjnej projektu przeprowadzona została również promocja Internetu, jako narzędzia pracy, instrumentu wspomagającego kształcenie i rozwój oraz ułatwiającego codzienne życie.

   Przeprowadzenie naboru i podpisania umów

 1. Projektem w pierwszej kolejności objęte zostały wielodzietne gospodarstwa domowe oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy są uprawnieni do pobierania świadczeń socjalnych i stypendiów socjalnych na dzieci w wieku szkolnym. O objęciu rodziny systemem pomocy społecznej oraz o uprawnieniu ucznia do otrzymywania stypendium socjalnego decydują kryteria dochodowe; najczęściej rodzina uprawniona jest do otrzymywania obu świadczeń jednocześnie.

2. Prowadząc proces rekrutacji 45 gospodarstw domowych, Wnioskodawca poprosił Dyrektorów wszystkich szkół (będących jego jednostkami podległymi) z terenu Gminy, o sporządzenie List rekomendujących uczniów pobierających stypendia socjalne i osiągających najlepsze wyniki w nauce. Pomoc w postaci sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu, trafiła właśnie do tej najzdolniejszej młodzieży, ponieważ w dłuższej perspektywie czasowej, zwrot z inwestycji w edukację młodego pokolenia jest największy. Podsumowanie; 1.Kwalifikując 1 wieloosobowe gospodarstwo domowe do udziału w projekcie, z przekazanego 1 zestawu komputerowego + dostępu do Internetu, korzystać będzie więcej niż 1 osoba tj. rodzice i dzieci, zidentyfikowani w 1 i 2 grupie docelowej projektu. 2. Wśród dzieci i młodzieży uczącej się i korzystającej ze stypendiów socjalnych, najliczniejszą grupę stanowią uczniowie „do 12 roku życia – 46 osób”. Przekazany sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu, w sposób znaczący wsparł szeroko rozumianą edukację podstawową i gimnazjalną. Pomoc w wyrównywaniu szans w dostępie do wiedzy, umożliwienie komunikowania się z rówieśnikami, możliwość korzystania z usług oferowanych w ramach uczestniczenia w społeczeństwie cyfrowym, ma olbrzymie znaczenie właśnie dla tej grupy wiekowej młodzieży.

3. Niezwykle starannie analizować będziemy możliwość wykorzystania komputerów i Internetu przez dorosłych uczestników projektu. Biorąc pod uwagę wiek, są to osoby w przedziale 35-45 lat, czyli w pełni produkcyjnym. Pomoc zostanie skierowana do osób, które będą zainteresowane wykorzystaniem komputera i Internetu do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy, korzystania ze szkoleń ułatwiających i umożliwiających im w przyszłości otworzenie własnej działalności gospodarczej.

4. Zgodnie z warunkami działania 8.3 POIG, do projektu zostały wybrane wyłącznie te gospodarstwa domowe, które w czasie rekrutacji nie posiadały sprzętu komputerowego.

5. Wybrani do projektu BO, złożyli pisemne Oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w projekcie oraz o przestrzeganiu Regulaminu projektu.

 Szkolenie

 Jednym z kryteriów przekazania BO w nieodpłatne użytkowanie zakupionego ramach projektu sprzętu teleinformatycznego i dostarczenia Internetu, było optymalne jego wykorzystanie, oceniane wielkością nakładów finansowych do uzyskanych efektów końcowych projektu, liczonych ilością osób korzystających z przekazanego sprzętu komputerowego w każdym gospodarstwie domowym. Znając zagrożenie wykluczeniem cyfrowym wśród mieszkańców gminy i zidentyfikowane potrzeby grup docelowych projektu, z każdego gospodarstwa domowego zakwalifikowanego do projektu, 2 osoby wzięły udział w szkoleniu z podstawowej obsługi komputera i Internetu. W sumie przeszkolonych zostało 90 osób.

Przekazanie sprzętu placówkom powiatowym
oraz beneficjentom ostatecznym

 W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę komputerów oraz niezbędnego oprogramowania. Dostarczono 45 zestawów PC dla beneficjentów indywidualnych(tj komputer, monitor + drukarka), 11 kompletnych zestawów komputerów dla jednostek, 7 urządzeń wielofunkcyjnych, 131 laptopów, 6 routerów, 5 serwerów, 6 tablic interaktywnych z projektorami oraz urządzenie fortigate).

Po wcześniejszym zainstalowaniu komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem został wybrany dostawca internetu. Dostęp do internetu i nowoczesnych technologi umożliwił mieszkańcom zdobywanie wiedzy nowych kompetencji, zwiększył dostępność do rynku pracy oraz aktywizacje zawodową wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych. Pozyskany w ramach projektu sprzęt teleinformatyczny stworzyły nowe możliwości nauczania, przygotowując do życia w społeczeństwie informatycznym: Zwiększył zaangażowanie i aktywność uczniów w procesie nauczania oraz podniósł jakość edukacji. Umożliwił komunikowanie się z otoczeniem za pośrednictwem kanałów medialnych. Młodzieży umożliwił poznawanie nowych technologi komputerowych, które w przyszłości pomogą uniknąć wykluczenia z życia społeczno – informacyjnego na wszystkich poziomach funkcjonowania.

Termin realizacji projektu 01.04.2012r do 31.03.2013r

Trwalośc projektu do 31.03.2018r.

 

Początkowa wartość projektu wynosiła 1.037.277,40 zł z  tego dofinansowanie wynosiło 881.685,79 zł .

Ostatecznie wartość projektu wyniosła 964.316,06 zł. Dofinansowanie wyniosło 100 %.