Działanie 2.1

6 maja 2014

W dniu 28 lutego 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica”.

Projekt realizowany był w ramach Działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013. 

Realizacja przedmiotowego projektu miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez podniesienie jakości obsługi teleinformatycznej Gminy Pokrzywnica oraz zapewnienie bezpłatnego, otwartego, publicznego dostępu do Internetu (PIAP). Urząd korzysta z systemów aplikacyjnych wspomagających w bieżącej pracy. Systemy te jednak nie są funkcjonalnie dostosowane do upublicznienia usług w formie elektronicznej dla obywateli.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania inwestycyjne:

1.Budowa inteligentnych systemów zarządzania budynkiem.

Wykonanie prac dostaw sprzętu z zakresu budowy i wdrażania inteligentnych systemów zarządzania budynkiem Urzędu Gminy stanowił jeden z istotnych elementów niniejszego projektu. Budynek Urzędu Gminy nie jest nowoczesną budowlą. Wystąpiły braki w bezpieczeństwie dostępu do pomieszczeń, nie było również profesjonalnych systemów monitoringu i alarmu. Było to problematyczne, ze względu na możliwość nieuprawnionego dostępu do danych osobowych zgromadzonych w zasobach urzędu. Brakowało też bezpiecznej serwerowni z systemami zabezpieczeń, zarówno dostępu fizycznego, jak i elektronicznego.
Ze względu na wdrażanie nowych funkcjonalności, w dużej części on-line, zaistniała potrzeba podtrzymania 24h/dobę zasilania elektrycznego serwera oraz urządzeń sieciowych. W tym celu zakupiono centralny UPS, który włączono do centralnego systemu zarządzania energią, dzięki czemu zmniejszono zużycie energii elektrycznej.
W celu zwiększenia efektywności elektrycznej dokonano wymiany części sieci elektrycznej niskiego napięcia. Wprowadzono systemu precyzyjnej klimatyzacji, który zapewni nawiew oczyszczonego powietrza, a także zoptymalizuje temperaturę i wilgotność w kluczowych pomieszczeniach Urzędu (serwerownia, sala konferencyjna). Dodatkowym elementem usprawniającym pracę w Urzędzie Gminy Pokrzywnica jest modernizacja sieci telefonicznej i wdrożenie rozwiązań telefonii cyfrowej VOIP.
Wdrożenie rozwiązań VOIP implikowało również przebudowę sieci LAN wraz z siecią elektryczną.

2. Zakup, wdrożenie oraz integracja z ePUAP, BIP i obiegiem dokumentów systemów zarządzania.

Informatyzacja Urzędu wymusiła dostarczenie nowej funkcjonalności informacyjnej, poprzez budowę, wdrażanie i udostępnianie nowych rozwiązań. W ramach niniejszego projektu zrealizowaliśmy budowę Zintegrowanej Platformy Informatycznej między Urzędem, 4 szkołami podstawowymi oraz Gimnazjum, a także udostępniono funkcjonalność poprzez zdalny dostęp mieszkańcom i interesantom Gminy Pokrzywnica.
W ramach Platformy funkcjonują systemy finansowo-księgowe, zarządzania personelem, wspomagania decyzji. Rozliczane będą podatki i należne opłaty. Usługi w tej postaci formularzy elektronicznych wystawione będą na zewnątrz. Bezpieczeństwo rozwiązania zapewnia Centrum Certyfikacji, zakupione w ramach niniejszego projektu. Szkoły za pomocą łączy VPN, korzystają z udostępnianego oprogramowania, które jest zlokalizowane na centralnym serwerze. Oprócz wymienionych modułów, w szkołach udostępniono system elektronicznej rejestracji danych edukacyjnych, który zasilać będą nauczyciele. W tym celu  zakupiono komputery przenośne, aby dane rejestrowali na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dodatkowym elementem dodanym jest system rejestracji obrad Rady Gminy. Wykonana infrastruktura zapewnia dostateczną jakość do transmisji obrad rady za pomocą sieci Internet. Dostęp do posiedzeń rady dla mieszkańców będzie istotnym elementem rozwoju cywilizacyjnego i dostępu do informacji dotyczącej gminy.

3. Zakup oprogramowania użytkowego.

Zakupienie oprogramowania użytkowego ściśle wiąże się z zakupem sprzętu komputerowego i serwera, a także zapewnieniem dostępu do danych.

4. Zakup sprzętu komputerowego.

Zakupienie wydajnego sprzętu komputerowego było konieczne dla wdrożenia projektu.
Niewątpliwie istotnym zakupem było nabycie serwerów, które będą pełniły funkcje aplikacyjną i bazodanową dla systemów zakupionych w ramach tego projektu. Dla osób nie posiadających dostępu do internetu, zakupiono dwa PIAPy umieszczone wewnątrz budynków z możliwością nie tylko dostępu do internetu, ale również załatwienia sprawy urzędowej. PIAPy są urządzeniami wolnostojącymi, wyposażonymi w klawiaturę. Jeden z nich posiada wewnętrzną drukarkę w formacie A4, w celu wydruku koniecznych formularzy lub potwierdzeń. Przy budowie Punktów Dostępu do Internetu w miejscach publicznych zastosowano obowiązujące wytyczne (stanowiska) Prezesa UKE, dostępne na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej www.uke.gov.pl, przy uwzględnieniu następujących ograniczeń dotyczących Użytkowników korzystających z PIAP, tj:
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.318.894,40 zł, w tym 1.971.060,24 zł. dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
Dzięki unijnemu dofinansowaniu nastąpiło wsparcie rodzaju  rozwój gminy poprzez informatyzację instytucji publicznych Gminy Pokrzywnica (Urząd Gminy i 5 szkół samorządowych), polegającą na zakupie i wdrożeniu systemów umożliwiających sprawny i bezpieczny dostęp do zasobów danych i informacji publicznej wraz ze stworzeniem Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w formie tzw. publicznych punktów dostępu (ang. Public Internet Access Point, PIAP).
Zapewniliśmy powszechny, szybszy i bezpieczniejszy dostęp do zasobów cyfrowych Gminy dla urzędników i interesantów samorządowej administracji Pokrzywnicy. Stworzyliśmy warunki dla powstania jednolitego, centralnie zarządzanego systemu wymiany informacji między Urzędem Gminy a jednostkami organizacyjnymi, jak również podstawy infrastrukturalne pod rozwój e-usług publicznych spełniających potrzeby obywateli. Przez co podnieśliśmy jakość usług publicznych, a przez to poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.

dzialanie21.