Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Pokrzywnica

13 Lipiec 2021 r.
Redaktor: kaminska
Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Pokrzywnica

W piątek 09 lipca 2021 r. przedstawiciele Gminy Pokrzywnica oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego podpisali umowy na dofinansowanie zadań realizowanych na terenie gminy Pokrzywnica.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 dofinansowanie w wysokości po 10 tys. zł otrzymały sołectwa: Murowanka, Łubienica, Wólka Zaleska, Łępice, Piskornia i Trzepowo.

  1. „Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Murowanka”.

Celem realizacji zadania jest dostawa i montaż lamp solarnych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, polepszenia komfortu życia oraz poprawy komunikacji pieszo rowerowej wszystkich mieszkańców Murowanka. 

  1. „Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Łubienica”.

Celem realizacji zadania jest dostawa i montaż lamp solarnych, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, polepszenia komfortu życia oraz poprawy komunikacji pieszo rowerowej wszystkich mieszkańców Łubienica.

  1. „Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Wólka Zaleska”.

Celem realizacji zadania jest dostawa i montaż lamp solarnych, które będą służyły poprawie  bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg publicznych w tym  pieszych, rowerzystów jak również użytkowników pojazdów.

  1. „Remont dachu na budynku świetlicy w sołectwie Łępice”.

Obecnie stan techniczny budynku wymaga poprawy i remontu. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace remontowe dachu. Dla poprawy estetyki wyglądu obiektu planowana jest wymiana pokrycia dachu na blachodachówkę wraz z pracami dekarskimi, obróbkami blacharskimi, montażem rynien i rur spustowych oraz modernizacją komina.

  1. „Utworzenie strefy aktywności fizycznej w miejscowości Piskornia”

Zadanie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji rekreacyjnych i sportowych, zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez utworzenie strefy aktywności fizycznej.

  1. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzepowo”

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Trzepowo poprzez podniesienie standardu infrastruktury rekreacyjnej i poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 realizuje główny cel Instrumentu – zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

Samorząd Mazowsza wesprze również inwestycję z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w bieżącym roku zostanie zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice – Gzowo, etap II”

Wartość zadania zgodnie z  Umową z Wykonawcą   –  238.820,40 zł. brutto   – Dotacja: 120.000,00

 

W ramach  programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 wsparcie otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Łępicach na zadanie pn. „Zakup materiałów pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Łępicach”

Dotacja w kwocie 25.000,00 zł

Głównym celem zadania jest zakup materiałów pokrycia chanowego na budynku strażnicy OSP Łępice. Wykonanie nowego pokrycia dachowego przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynku, jak również będzie można przejść do remontu pomieszczeń wewnątrz, w których przechowywany jest sprzęt przeciwpożarowy oraz pomieszczenia socjalne.

 

Dodatkowo OSP Pokrzywnica w ramach programu pomocowego otrzymała dotację w wysokości 2.750,00 zł  na „Zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa medycznego – Defibrylatory AED”

Jednostka OSP w Pokrzywnicy już od kilku lat jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i czynnie bierze udział w ratowaniu życia i mienia ludzkiego. W roku poprzednim brała udział w 71 działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka sukcesywnie unowocześnia posiadany sprzęt lecz w dalszym ciągu brakuje specjalistycznego sprzętu do ratowania medycznego. Przez teren gminy Pokrzywnica przebiega droga krajowa nr 61 oraz droga wojewódzka nr 571, przez co w dużym stopniu występuje ryzyko kolizji z udziałem między innymi samochodów osobowych.

W wielu przypadkach potrzebny jest defibrylator lecz niestety jednostka OSP w Pokrzywnicy nie posiada tego sprzętu na wyposażeniu. W jednostce są druhowie przeszkoleni w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i w obsłudze defibrylatora, więc na pewno wyżej wymieniony sprzęt będzie obsługiwany w sposób do tego przeznaczony i wielu przypadkach będzie wspomagał ratowników w ratowaniu życia ludzkiego.

Załączniki

DSC_0092
587062 KB
Dofinansowanie MIAS 2021
505829 KB