Deklaracja o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła bez pośrednictwa gminy

29 Wrzesień 2022 r.
Redaktor: jankowska
Deklaracja o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła bez pośrednictwa gminy

Informujemy o obowiązku przekazywania do tut. Urzędu Gminy  deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszystkich budynkach mieszkalnych bądź gospodarczych znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana była bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę.

Obowiązek ten wynika z §19 uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Zgodnie z § 19 ww. uchwały podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne zobowiązane są do przekazania Wójtowi Gminy deklaracji o wymianie bądź instalacji nowych lub dodatkowych źródeł ciepła we wszystkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości w przypadku gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła.

Zakres informacji określa załącznik nr 10 do ww. uchwały tj.

  1. Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła;
  3. Numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu;
  4. Adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  5. Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach, dotyczące stanu przed wymianą i stanu po wymianie;
  6. Powierzchnia budynku ogrzewana przez źródło ciepła;
  7. Koszt wymiany;
  8. Źródła finansowania;
  9. Data rozpoczęcia i zakończenia wymiany.

Więcej szczegółowych informacji w zakresie nowych obowiązków można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki pod nr tel. 23 691 87 21 wew. 01067

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją obowiązków mieszkańców dostępną na stronie:

http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

 

Załączniki

deklaracja-o-wymianie-badz-instalacji-dodatkowych-zrodel-ciepla
22875 KB