CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – nowy obowiązek zgłaszania źródeł ogrzewania nieruchomości

23 Kwiecień 2021 r.
Redaktor: kaminska
CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – nowy obowiązek zgłaszania źródeł ogrzewania nieruchomości

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące walki ze smogiem. Według nich wszyscy właściciele domów jednorodzinnych będą mieć obowiązek zgłaszania, czym ogrzewają budynek. Wszystkie samorządy rozpoczynają inwentaryzację źródeł ciepła również dlatego, że taki obowiązek wynika z uchwalonych przez sejmiki województw w ub. roku regionalnych programów ochrony powietrza.

W związku z powyższym  w roku 2021 powstanie system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, który pomoże zidentyfikować źródła niskiej emisji, noszący nazwę: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Prace nad utworzeniem CEEB już trwają, a odpowiedzialny za nie jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Wszelkie informacje publikowane są na następującej stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq. W bazie znajdą się informacje na temat budynków w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i zasilania z sieci ciepłowniczej oraz dotyczące spalania paliw o nominalnej  mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, jak również w zakresie udzielonych dotacji na zadania termomodernizacyjne i wymiany kotłów oraz informacje o kontrolach kominiarskich, kontrolach inspekcji ochrony środowiska i kontrolach gospodarki odpadami. Informacje dotyczyć będą naszych domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz lokali usługowych i budynków publicznych (biur, magazynów, hoteli, pensjonatów itp).

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Wójta Gminy Pokrzywnica. Przekazane informacje następnie będą wprowadzane do Państwowej bazy CEEB. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu. Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Deklaracje będzie można składać elektronicznie lub pisemnie.

Deklaracja będzie zawierać następujące dane: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, liczbę i rodzaje używanych źródeł ciepła i spalania paliw, przeznaczenie tych źródeł i wykorzystywane w nich paliwa. Składający deklaracje mają podawać też nr telefonu i adres poczty elektronicznej, jeśli takie posiadają.

W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mają znaleźć się dane, które będą pochodzić nie tylko z deklaracji mieszkańców. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z innych rejestrów, a także kontroli i interwencji. W projekcie ustawy znalazły się m.in. kontrole kominiarskie, kontrole przedsiębiorców prowadzone przez inspekcję ochrony środowiska, kontrole dotyczące gospodarowania odpadami czy ściekami, także kontrole zlecone przez BGK po otrzymaniu dofinansowania do termomodernizacji czy remontu, a nawet wskazane przez wójta w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych.

W przypadku wymiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc od 20 zł do 5.000 zł. „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny” – wyjaśniono w ustawie. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji, zanim samorząd “poweźmie o tym informację”, kary możemy uniknąć, przesyłając wymagane informacje do urzędu.

Wzór deklaracji nie jest jeszcze znany, ma go określić minister ds. budownictwa, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

W załączeniu:

  1. Broszura CEEB dla właścicieli i zarządców budynków.

Załączniki

CEEB dla właścicieli i zarządców
7511734 MB