Archiwa kategorii: Aktualnosci

Obwieszczenie

20 kwietnia 2018

Pokrzywnica, 2018-04-20

SKU.6220.8.2017.JJ

 

OBWIESZCZENIE
w sprawie braku uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)  

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 20.04.2018 r. wystosowane zostały pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  informujące o braku uzupełnienia  raportu o oddziaływaniu  na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3 o kwestie zawarte w  pismach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 04.04.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.4 oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych  z dnia 04.04.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowych pism można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 20.04.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

XXXII Sesja Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 26 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI/2018 Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 22 marca 2018 r.
 4. Interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.
 6. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r.”
 7. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy za 2017 rok.”
 8. Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pokrzywnica za rok 2017 oraz potrzeb związanych z realizacją zadania”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Pokrzywnica na lata 2018 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pokrzywnica na 2018 r.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  • omówienie sprawozdania,
  • przedstawienie uchwały nr Ci.122.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pokrzywnica sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 r.
  • przedstawienie Uchwały Nr 4/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pokrzywnica,
  • przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  • stanowiska Komisji stałych Rady Gminy na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., dyskusja;
  • głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, przyjętym uchwałą nr 4/2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

 

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 24 kwietnia 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji                                                              Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                  Budżetu i Finansów 
/-/ Wiesława Gronczewska                                                                  /-/  Wiesław Król

INFORMACJA

18 kwietnia 2018

INFORMACJA
o zamiarze przystąpienia do projektu: „Wymiana urządzeń grzewczych  w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Pokrzywnica”

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica!

Uprzejmie informuję, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie ogłosiła nabór projektów do konkursu w ramach programu RPO WM 2014-2020 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. W ramach programu jednostki samorządu terytorialnego mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

W związku z powyższym Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza mieszkańców zainteresowanych wymianą czynnika grzewczego ( kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) do składania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Wsparcie może zostać udzielone na wymianę czynnika grzewczego na kotły: elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe.

Dotacja nie obejmuje montażu kotła na węgiel lub eko-groszek.

Kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, awaryjnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

W miejscu realizowanego zadania nie  może być prowadzona działalność gospodarcza.

Dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych udzielone będzie w formie dotacji w wysokości do 80 % wartości wydatków kwalifikowanych związanych z wymianą kotłów.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu obejmującego całą gminę wynosi 1.500.000,00 PLN. Zatem w przypadku większej ilości deklaracji powyżej limitu, udział w projekcie wezmą tylko mieszkańcy, którzy złożą deklaracje  w pierwszej kolejności. Liczyć się będzie kolejność wpływu deklaracji do UG.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Pokrzywnica, które posiadają prawo do dysponowania nieruchomością, na której planowana jest inwestycja.

Realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Deklaracje należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pokrzywnica, pok. nr 12 w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia 2018 r.

W/w druki dostępne są w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pok.nr 12, na stronie internetowej: www.pokrzywnica.pl oraz u sołtysów w każdej miejscowości. Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 23 691 88 44, 691 88 43,  691 88 30.

Złożenie deklaracji będzie wiązało się z poniesieniem kosztów na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, stanowiącego niezbędny załącznik do opracowania wniosku aplikacyjnego o ubieganie się o dofinansowanie. Ponadto po stronie mieszkańca będzie należny podatek VAT – 8% dla kotłów wykonywanych w obrębie budynku mieszkalnego, 23% w pozostałych przypadkach.

Deklaracje dostarczone po terminie zostaną uwzględnione na liście rezerwowej. Podobnie będzie z deklaracjami w przypadku złożenia większej ich liczby, powyżej limitu.

UWAGA!

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w projekcie jest oddany do użytku budynek – zamieszkały.
Aby projekt mógł być zakwalifikowany do realizacji, koniecznym jest złożenie co najmniej 50 deklaracji. W związku z powyższym, po złożeniu wymaganej ilości deklaracji (ok. 50-60 szt.), zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne z udziałem osoby kompetentnej w zakresie opracowywania dokumentacji aplikacyjnej. Podczas spotkania zostaną udzielone informacje o kwestiach technicznych, zasadach przyznawania dofinansowania oraz kwotach związanych z inwestycją oraz zostaną przekazane szczegółowe deklaracje, celem ich wypełnienia i podania szczegółowych danych charakteryzujących budynki, niezbędnych do opracowania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła.
 2. Link do konkursu: https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-3-redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-poddzialanie-4-3-1-ograniczanie-zanieczyszczen-powietrza-i-rozwoj-mobilnosci-miejskiej-typ-projektu-ograniczenie-niskiej-emisji-wymiana/

Konkurs twórczości ludowej

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ

I. Cele konkursu:

 1. Promowanie twórczości ludowej w środowisku gminnym.
 2. Uświadomienie wpływu każdego człowieka na środowisko , w którym mieszka.
 3. Rozwijanie aktywności twórczej.
 4. Podtrzymywanie regionalnych tradycji.

II. Organizator konkursu: Gmina Pokrzywnica, al. Jana Pawła II 1 , 06-121 Pokrzywnica.

III. Zasięg konkursu: gminny.

Konkurs skierowany jest do sołectw gminy Pokrzywnica.

IV. Przedmiotem konkursu jest zbiorowe , ręczne wykonanie dzieła twórczości ludowej dowolną techniką. Każde sołectwo może przedstawić jedną pracę wykonaną zbiorowo opatrzoną następującymi informacjami:

 • nazwa pracy konkursowej,
 • nazwa sołectwa,
 • imiona i nazwiska twórców pracy.

Za opisanie i zgłoszenie pracy odpowiedzialny jest sołtys.

V. Eliminacje

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia udziału na załączonej do regulaminu karcie, w terminie do 30 maja 2018 r. na adres : Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica lub na adres oswiata@pokrzywnica.pl.
 2. Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy do 21 czerwca do godz. 12.00.
 3. Eliminacje przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy .
 4. Ocenie podlegać będzie : tematyka , czytelność przekazu, estetyka , różnorodność użytych materiałów, oryginalność i pomysłowość.
 5. Komisja wybiera trzech laureatów .
 6. Z posiedzenia komisja sporządza protokół .

VI. Finał konkursu:

 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.
 2. Termin wręczenia nagród – 23 czerwca podczas festynu w Pokrzywnicy.
 3. Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji konkursu.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody  na publikacje prac i zdjęć z przebiegu konkursu.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gmina Pokrzywnica.

KARTA ZGŁOSZENIA

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Gminę Pokrzywnica
Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gminny Konkurs pt. ,,Moja miejscowość w wierszach i piosenkach”

Regulamin 
Gminnego Konkursu pt. ,,Moja miejscowość w wierszach
i piosenkach”

I. Organizatorzy:

Wójt Gminy Pokrzywnica

II. Cele konkursu:

 1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych
 2. Popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Małej Ojczyzny.
 3. Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci.
 4. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury w 100-lecie niepodległości.
 5. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.
 6. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów.

III.Czas i miejsce konkursu:

Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu, wiersza lub piosenki związanych tematycznie z miejscowością ,w której uczestnik mieszka.

I etap konkursu przeprowadzany jest na terenie gminy Pokrzywnica w szkole, która zgłosiła swój udział.

II etap konkursu przeprowadzany jest na terenie gminy, w miejscu wyznaczonym przez  Wójta.

IV. Udział w konkursie:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum , dla których organem prowadzącym jest gmina Pokrzywnica.
 1. Jury oceniać będzie uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
  a) I – III
  b) IV – VII
  c) uczniowie gimnazjum

Na I etapie szkolnym liczba uczestników jest dowolna.
Na II etapie gminnym szkołę może reprezentować 3 przedstawicieli w każdej kategorii.

V. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

 1. Etap pierwszy – szkolny, trwa do 25 maja 2018r.

       2.Etap drugi – gminny, odbędzie się 23 czerwca 2018r.  

VI. Kryteria oceny:

Na I etapie konkursu  Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły, w skład którego wchodzi 1 przedstawiciel urzędu gminy.

Na II etapie konkursu  Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru
b) kultura  słowa
c) interpretacja utworu
d) ogólny wyraz artystyczny(uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój)

Uczeń przygotowuje jeden wiersz lub piosenkę o tematyce dotyczącej swojej miejscowości (mile widziane teksty poetów regionalnych oraz teksty własne)

VII. Sprawy organizacyjne:

 1. Zgłoszenia do etapu gminnego należy wysłać e-mailem na adres: oswiata@pokrzywnica.pl w terminie do 15.06.2018r
 2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gmina Pokrzywnica
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom a laureaci, za  pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii, nagrody rzeczowe.

                                                                                 Serdecznie zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIA

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Gminę Pokrzywnica
Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Gminny konkurs ekologiczny

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Konkurs  jest elementem zadania z dziedziny edukacji ekologicznej realizowanego przez Gminę Pokrzywnica.

I. Cele konkursu:

 1. Promowanie zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu.
 2. Uświadomienie wpływu każdego człowieka na jakość środowiska.
 3. Rozwijanie aktywności twórczej.
 4. Popularyzacja nowych zasad segregowania odpadów.

II. Organizator konkursu: Gmina Pokrzywnica, al. Jana Pawła II 1 , 06-121 Pokrzywnica.

II. Zasięg konkursu: gminny.

IV. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych i obejmuje trzy kategorie:

 • Kategoria pierwsza – klasy I-III szkoły podstawowej
 • Kategoria druga – klasy IV-VII szkoły podstawowej
 • Kategoria trzecia – klasy gimnazjalne

V. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

 1. Etap pierwszy – szkolny trwa do końca kwietnia 2018r.
 2. Etap drugi – gminny, trwa do końca maja 2018r.

VI. Przedmiotem konkursu w kategorii pierwszej jest wykonanie przestrzennej  figury dowolnego zwierzaka  z surowców wtórnych, którego można spotkać na terenie gminy Pokrzywnica.
Zadaniem każdego dziecka , uczestnika konkursu, jest indywidualne wykonanie jednej  pracy i opisanie jej następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
 • adres placówki z zaznaczeniem klasy , do której uczęszcza autor,
 • imię i nazwisko nauczyciela , którego uczniem jest autor pracy.

Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel / opiekun dziecka.

Przedmiotem konkursu w kategorii drugiej jest wykonanie plakatu w formacie A3 z surowców wtórnych pt. Ekologiczny portret mieszkańca naszej gminy. Plakat może być zrobiony jedną z wymienionych technik. Dopuszcza się też łączenie wymienionych technik.

 • wyklejanka,
 • wycinanka,
 • wydzieranka
 • malowanie

Zadaniem każdego ucznia , uczestnika konkursu, jest indywidualne wykonanie  jednej pracy i opisanie jej następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
 • adres placówki z zaznaczeniem klasy , do której uczęszcza autor,
 • imię i nazwisko nauczyciela , którego uczniem jest autor pracy.

Za opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel / opiekun dziecka.

Przedmiotem konkursu w trzeciej kategorii jest wykonanie ubioru z surowców wtórnych.
Zadaniem każdego ucznia , uczestnika konkursu, jest indywidualne wykonanie  jednej pracy i opisanie jej następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko oraz wiek autora pracy,
 • adres placówki z zaznaczeniem klasy , do której uczęszcza autor,
 • imię i nazwisko nauczyciela , którego uczniem jest autor pracy.

VII. Komisje konkursowe:

W pierwszym etapie konkursu eliminacje przeprowadzają 4 – osobowe komisje powołane przez dyrektora szkoły  . Komisji przewodniczy dyrektor.

 1. W trakcie oceniania prac komisja bierze pod uwagę : samodzielność i estetykę wykonania prac, różnorodność użytych materiałów, tematykę, czytelność przekazu, oryginalność i pomysłowość.
 2. Komisja wybiera trzech laureatów w każdej kategorii.
 3. Z posiedzenia komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach.
 4. Wyłonione prace i 1 egzemplarz protokołu komisji należy dostarczyć do Urzędu Gminy, po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznym z Inspektorem ds. oświaty, telefon 23 691 88 36.
 5. Na pierwszym etapie, placówki biorące udział w konkursie , nagradzają laureatów we własnym zakresie.

W drugim etapie konkursu eliminacje gminne przeprowadza 4 – osobowa komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

VIII. Finał konkursu:

 1. Laureaci etapu gminnego otrzymają nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii.
 2. Termin wręczenia nagród – 23 czerwca podczas festynu w Pokrzywnicy.
 3. Prace konkursowe nie będą zwracane ich autorom, organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji konkursu.
 4. Przystąpienie dziecka do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów na publikacje prac i zdjęć z przebiegu konkursu.
 5. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gmina Pokrzywnica.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Gminę Pokrzywnica
Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obwieszczenie

16 kwietnia 2018

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu S
tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica sporządzanego na podstawie uchwały Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica.
Wyłożenie projektu  Studium odbędzie się w dniach od 25.04.2018r. do 18.05.2018r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pokój nr 15, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00.

Projekt Studium wraz z prognozą dostępny jest na stronie internetowej:

–  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pod adresem: www.pokrzywnica.pl  
–  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:  http://bip.pokrzywnica.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium zostanie przeprowadzona w dniu 18.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Aleja Jana Pawła II 1, w sali nr 3, o godz. 11:00

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi i wnioski.  

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnicy  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2018 r.

 Uwagi i wnioski można składać:

–  w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,

– ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 15, w godzinach urzędowania,

– korespondencyjnie na adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

 

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na rok 2018

13 kwietnia 2018

 

Odpady Wielkogabarytowe, elektrośmieci, małe opony samochodowe:

Miejscowość: Niestępowo Włościańskie, Nowe Niestępowo, Koziegłowy, Łępice, Witki, Olbrachcice, Łubienica-Superunki, Strzyże, Zaborze.

  14.05.2018, 01.10.2018 

 

Miejscowość: Pokrzywnica,  Pomocnia,  Piskornia, Obrębek, Mory, Obręb, Budy Obrębskie , Klaski , Dzbanice, Gzowo, Świeszewo.

28.05.2018, 02.10.2018

 

Miejscowość: Dzierżenin, Trzepowo , Murowanka , Klusek, Karniewek, Pogorzelec.

 

29.05.2018, 03.10.2018

 

Miejscowość: Ciepielin , Łosewo , Budy Ciepielińskie, Budy Pobyłkowskie, Wólka Zaleska, Kępiaste , Pobyłkowo Duże , Pobyłkowo Małe.

 30.05.2018, 04.10.2018

Odpady wielkogabarytoweto odpady komunalne powstające w domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, szafy, tapczany, łóżka, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, małe opony samochodowe. Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to wszelkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np.: lodówki, pralki, suszarki, radia, telewizory golarki, zabawki, komputery, drukarki, odtwarzacze DVD, wiertarki itp.

UWAGA !!!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą: wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. Nie wrzucamy również opon od samochodów ciężarowych lub ciągników.

 NIE ZAPOMNIJ WYSTAWIĆ ODPADÓW – GODZINA 7.00!

 Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk
Nasielska 26, 05-140 Serock
tel. 22 782-73-87, e-mail:zktz@post.pl