Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica i Piskornia

19 kwietnia 2016

Budowa kanalizacji sanitarnej do obsługi zabudowy mieszkaniowej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica i Piskornia, obejmującej: kanały sanitarne –  ok. 12,6 km, kolektory tłoczne –  ok. 4,4 km, przepompownie strefowe – 11 kpl., przyłącza –  ok 141 szt.

Na przełomie roku 2015/2016 został wykonany projekt budowy kanalizacji sanitarnej do obsługi zabudowy mieszkaniowej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica i Piskornia, obejmującej: kanały sanitarne –  ok. 12,6 km, kolektory tłoczne –  ok. 4,4 km, przepompownie strefowe – 11 kpl, przyłącza – ok 141 szt. na działkach nr ewid.:
– POKRZYWNICA nr: 13, 69, 70, 71, 72, 73, 79, 84, 85, 86/1, 87, 88, 89, 90/1, 92, 93/1, 93/2, 94, 99, 104, 113, 117/2, 119/2, 123/2, 124, 126/2, 128, 130, 133, 135, 136/1, 138, 139/1, 139/4, 140/1, 140/4, 140/5, 141, 142, 144/2, 144/4, 144/6, 144/7, 144/8, 144/9, 145/2, 145/3, 145/4, 145/6, 145/7, 145/8, 146, 182, 183, 193/3, 194/1, 194/2, 196, 197, 199/10, 200, 201, 203, 204, 205/1, 205/3, 205/4, 206/1, 206/3, 206/4, 207, 208, 209, 210, 211, 213/2, 214, 215/5, 215/7, 215/8, 216, 217, 219, 221, 222, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243/2, 244/2, 244/3, 263, 269/3, 269/5, 269/7, 272, 273/2, 273/3, 273/7, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282/2, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 296/1, 296/2, 297, 298, 299/4, 299/5, 299/8, 300/1, 300/2, 300/3, 338, 341/2, 341/8, 341/12,  341/15, 341/18, 341/19, 341/22, 341/23, 341/28, 341/29, 341/30, 341/32, 380, 381, 382, 408, 409/1, 409/2, 410, 411, 413, 422, 423/1, 424, 439/1, 439/2, 441, 442, 443, 444/1, 444/3, 444/6, 447, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 448/6, 448/7, 448/8, 448/10, 448/11, 448/12, 448/13, 449/1, 449/2, 449/3, 450/3, 450/5, 454, 455, 470,471, 487/2, 488/2, 488/3, 488/4, 488/5, 491, 493/1, 493/2, 494/1, 494/3, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/6, 499/2, 500, 501/2, 503, 504, 505/1, 506/1, 506/2, 508/2, 509, 512/3, 512/4, 539, 543, 544, 545, 547/1, 547/5, 549, 562, 563, 564, 565, 572, 599 oraz
– PISKORNIA: 95/2, 96, 97, 119.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji grawitacyjno- tłocznej z przyłączami w miejscowości Pokrzywnica i Piskornia. Inwestycja zajmuje część obszaru Gminy Pokrzywnica i realizowana będzie na powierzchni około 96.0 ha. Kanały sanitarne zlokalizowane zostaną głównie  w pasach dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej (asfalt) i nieutwardzonej (drogi gruntowe) oraz prywatnych drogach dojazdowych. W pasach dróg powiatowych, które stanowią fragmenty głównych ulic miejscowości Pokrzywnica przewidziana jest lokalizacja kanałów sanitarnych zarówno w przejściach poprzecznych jak i układach wzdłużnych (poza pasem jezdni). Większość kanałów wykonana zostanie metodą bez wykopową (przewiertami), tak jak skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z rzeką Pokrzywnica, które wykonane będzie przewiertem sterowanym z rurą ochronną poliestrową (zbrojoną włóknem szklanym).

Kanały ściekowe wykonane będą z rur PVC 200 mm, a przyłącza z rur PVC 160 mm, ze ścianką litą, łączonych kielichowo na wcisk. Przewiduje się zastosowanie studni rewizyjnych DN 1000 mm, tworzywowych, prefabrykowanych, z włazem żeliwnym DN 600 mm typ ciężki oraz studni inspekcyjnych kanałowych DN 630 mm, tworzywowych, prefabrykowanych, z włazem żeliwnym DN 600 mm, typ ciężki. Do przetłaczania ścieków zastosowane będą nowoczesne przepompownie   z obudową z polimerobetonu, dwoma układami pomp ściekowych, kompletnym wyposażeniem do zasilania, sterowania i wizualizacji pracy pompowni oraz wentylacją nawiewną i wywiewną, a także wyposażone w kominek z wkładem filtracyjnym do redukcji odoru. Kolektory tłoczne wykonane będą z rur polietylenowych (PE) łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe i układane będą zarówno w wykopach wspólnych z kanałem sanitarnym jak również w oddzielnych wykopach o głębokości 1,5 m.

Przedsięwzięcie znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz usług nieuciążliwych. Teren inwestycji posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną w postaci: utwardzonych dróg komunikacyjnych, sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Projektowana inwestycja usunie również okresową uciążliwość przykrych zapachów oraz zminimalizuje emisję zanieczyszczeń do powietrza i hałasu występujących w czasie wywozu nieczystości przez wozy asenizacyjne z poszczególnych nieruchomości. Niniejsze przedsięwzięcie pozwoli odprowadzić ścieki bytowo- gospodarcze do oczyszczalni ścieków w Pokrzywnicy. Wpłynie to pozytywnie na ochronę zlewni rzeki Narew i ograniczy degradację środowiska czynnikami bytowymi. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej w tym rejonie gminy.

Koszt wykonania dokumentacji projektowej: 118.100,00 zł

Planowany termin realizacji: lata 2017 – 2018.

Gmina Pokrzywnica będzie wnioskowała o dofinansowanie na realizację w/w zadania z chwilą uruchomienia konkursu w ramach PROW 2014-2020.