Bezpłatne doradztwo LGD Zielone Mosty Narwi: 28.01.2022r. – 18.02.2022r.

28 Styczeń 2022 r.
Redaktor: rebala
Bezpłatne doradztwo LGD Zielone Mosty Narwi: 28.01.2022r. – 18.02.2022r.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizujące cele LSR w związku z planowanymi naborami wniosków na:

Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 167 429,64 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 669 718,56zł).

Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 250 007,10€ (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 000 028,40zł).

Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne –  Limit naboru: 312 131,34 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 248 525,36zł).

Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia  zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru – Limit naboru: 16 951,89 € (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 67 807,56zł).

Z bezpłatnego doradztwa mogą korzystać mieszkańcy gmin wchodzących w obszar działania LGD Zielone Mosty Narwi zainteresowani uzyskaniem dofinansowania w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD Zielone Mosty Narwi.

Doradztwo świadczone w Biurze LGD w związku z planowanymi naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oznacza: wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania, wskazanie stron internetowych gdzie można znaleźć informacje na ten temat, wsparcie w zakresie zgodności operacji z celami LSR i lokalnymi kryteriami wyboru, wskazanie dokumentów programowych i aktów prawnych, wskazanie dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych (wnioski o przyznanie pomocy, wioski o płatność, instrukcje, wzory formularzy umów przyznania pomocy).

Usługi doradztwa świadczone są w formie telefonicznych konsultacji przez pracowników Biura LGD Zielone Mosty Narwi – po uprzednim umówieniu telefonicznym na konsultację pod nr telefonu: 502 240 357, 516 346 453 w terminie od 28 stycznia 2022r. do 18 lutego 2022r. w następujących godzinach:

Poniedziałek       9.00 – 15.00

Wtorek               9.00 – 15.00

Środa                 9.00 – 15.00

Czwartek            9.00 – 15.00

Piątek                9.00 – 15.00

Doradztwo świadczone w Biurze LGD jest bezpłatne. Koszty funkcjonowania Biura LGD współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”- poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

Osoby korzystające z doradztwa rejestrowane są w Biurze LGD na Karcie udzielonego doradztwa. Podanie danych przez osoby korzystające z doradztwa jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia doradztwa.

Osoby korzystające z doradztwa podczas rozmowy telefonicznej zobowiązane są do udzielenia odpowiedzi zawartych w ankiecie z przeprowadzonej usługi doradztwa oraz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji z przeprowadzonej usługi doradztwa. Przed skorzystaniem z doradztwa należy zapoznać się z treścią poniższych dokumentów.

Ankieta z przeprowadzonej usługi doradztwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Doradztwo świadczone w Biurze LGD nie obejmuje sporządzania dla wnioskodawców dokumentacji aplikacyjnej. Za prawidłowe sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej odpowiada Wnioskodawca.

LGD nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w dokumentacji aplikacyjnej lub rozliczeniowej operacji spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem wnioskodawcy lub beneficjenta związane ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej lub dotyczącej rozliczenia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informujemy, że osoby korzystające z wsparcia doradczego udzielanego telefonicznie przez pracowników Biura LGD w terminie od 28 stycznia 2022r. do 18 lutego 2022r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium “Doradztwo” po tym terminie nie będzie możliwe.  W związku z powyższym zachęcamy do zapisywania się na konsultacje.

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1009-bezplatne-doradztwo-w-biurze-lgd-28-01-2022r-18-02-2022r