Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Tolak

Przebudowa drogi gminnej nr 340311W we wsi Ciepielin

5 maja 2017

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Gmina Pokrzywnica podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej we wsi Ciepielin. Prace rozpoczęły się z dniem 26.04.2017 r., a ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej. Długość przebudowanego odcinka będzie wynosić 0+915 km. Zostaną wykonane dwie warstwy z betonu asfaltowego (wiążąca i ścieralna), a pobocza zostaną umocnione mieszanką z kruszywa niezwiązanego.

Przebudowa drogi gminnej nr 340304W Pomocnia – Piskornia

28 kwietnia 2017

W dniu 22 marca 2017 r. Gmina Pokrzywnica podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej relacji Pomocnia – Piskornia. Prace rozpoczęły się 30.03.2017 r., a ich wykonawcą jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Długość przebudowanego odcinka będzie wynosić 2+299,83 km. Zostaną wykonane dwie warstwy z betonu asfaltowego (wiążąca i ścieralna), pobocza zostaną umocnione mieszanką z destruktu bitumicznego, a zjazdy wykonane z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Podziękowanie za długoletnią pracę

25 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy odbyło się uroczyste pożegnanie z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę długoletnich pracownic: Pani Danuty Cichockiej- inspektora ds. księgowości podatkowej i Pani Krystyny Sobota- inspektora ds. urbanistyki, budownictwa i geodezji. Na stanowisku urzędnika samorządowego Pani Danuta Cichocka przepracowała ponad 40 lat, natomiast Pani Krystyna Sobota- 24 lata.

Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba, Sekretarz Gminy Tadeusz Jakubiak, Skarbnik Gminy Halina Gryc, Przewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica Krzysztof Lubelski w imieniu pracowników Urzędu Gminy oraz całej społeczności Gminy Pokrzywnica podziękowali za długoletnią i sumienną pracę w Urzędzie Gminy, wręczyli upominki i kwiaty oraz życzyli długiej i spokojnej emerytury w zdrowiu i spokoju. Panie emerytki wyraziły swoją wdzięczność za życzenia oraz upominki i ze wzruszeniem podziękowały za wspólną pracę. 

 

OSTRZEŻENIE NUMER 169/II/2017

6 marca 2017

INTENSYWNE OPADY DESZCZU

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 23:00 dnia 05-03-2017 do godz. 16:00 dnia 06-03-2017

Obszar: województwo mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Przebieg: Występują i będą występować opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, przewidywana suma opadu wyniesie od 15 do 25l, lokalnie do 30l.

Skutki: lokalne podtopienia; utrudnienia komunikacyjne.

 

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY POKRZYWNICA W 2017 R.

1 lutego 2017

Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2017.  
Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.
Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).
Informujemy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2017 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy.

 TERMIN NABORU WNIOSKÓW DO  DNIA 17 LUTEGO 2017 R. 

Gmina Pokrzywnica informuje, że realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.
 Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.
Wszelkie informacje oraz formularze wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – pokój nr 15, (osoba prowadząca: Anna Tolak tel. 23 691 87 92) oraz na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY POKRZYWNICA W 2017 R.

18 stycznia 2017


Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania
w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2017.  
Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.
Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).
Informujemy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2017 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy.

 TERMIN NABORU WNIOSKÓW DO  DNIA 17 LUTEGO 2017 R. 

Gmina Pokrzywnica informuje, że realizacja przedmiotowego zadania uzależniona jest od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.
 Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.
Wszelkie informacje oraz formularze wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – pokój nr 15, (osoba prowadząca: Anna Tolak tel. 23 691 87 92) oraz na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE W GMINIE POKRZYWNCA

16 stycznia 2017

Pod koniec roku 2016 na terenie Gminy Pokrzywnica zostało zamontowanych dziewięć nowych wiat przystankowych na przystankach autobusowych w następujących miejscowościach: Ciepielin, Obręb, Murowanka, Piskornia, Łosewo, Wólka Zaleska. Wiaty posiadają solidną konstrukcję z profili pełnych w kolorze żółtym, natomiast boki, tył oraz owalny dach wypełnione są blachą trapezową w kolorze niebieskim. Każda wiata  została wyposażona w ławeczkę. Wiaty mają służyć podróżnym oczekującym na przyjazd autobusu, a przede wszystkim uczniom dowożonym do szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokrzywnica w 2017 roku

9 stycznia 2017

Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2017.
Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.

Termin naboru wniosków przez gminy do WFOŚiGW określony będzie
w kalendarium, które fundusz publikuje na swojej stronie internetowej w terminie do końca grudnia 2016 roku. Po uzyskaniu informacji dotyczącej pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania w ciągu około 2 miesięcy zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Informujemy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2017 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy.

Przy rozpatrywaniu wniosków liczyła się będzie kolejność ich wpływu, aż do wyczerpania puli środków przyznanych przez WFOŚiGW oraz ich zgodność pod względem formalnym.

Gmina Pokrzywnica informuje, że ilość wniosków objętych przedmiotowym zadaniem zależna będzie od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.
Wszelkie informacje oraz formularze wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – pokój nr 15, tel. 23 691 87 92 oraz na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
wniosek o dofiansowanie dla mieszkańców

Wójt
/-/mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej

20 października 2016

dsc_2839

14 października, w Karczmie pod Strzechą w Dzierżeninie odbyła się uroczystość   z okazji Dnia Edukacji Narodowej, której gospodarzem było Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie.
W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i pracownicy obsługi pokrzywnickich szkół  i przedszkola oraz nauczyciele emerytowani. Nie zabrakło również licznych gości, na czele z Panią Beatą Jóźwiak – wicestarostą powiatu pułtuskiego. Swoją obecność zaszczycili nas również: Pan Henryk Krasucki – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Pułtusku, Pan Piotr Karkowski- Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Pułtusk, Pani Agnieszka Kowalska – Dyrektor Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej w Pułtusku, Pani Anna Frejlich – Dyrektor PCPR w Pułtusku,  Pani Maria Korbal- Prezes Powiatowego Oddziału ZNP, Pani Marzena Krakowska – Dyrektor Zakładów Mięsnych „Lenarcik„ w Gotardach, Pan Paweł Załęski – Dzielnicowy Policji w Gminie Pokrzywnica, Pan Paweł Popielarski – Dzielnicowy w Gminie Winnica, Pan Krzysztof Lubelski- Przewodniczący Rady Gminy Pokrzywnica, Pan Tadeusz Jakubiak-Sekretarz Gminy, Pani Halina Gryc- Skarbnik Gminy, Pani Agnieszka Piekarska – Kierownik GOPS, Pani Hanna Gajewska – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Pokrzywnicy, Pan Artur Sikorski – Prezes GKS w Pokrzywnicy, ks. Kanonik Kazimierz Kozicki , ks. Piotr Orliński, ks. Mirosław Borkowski, ks. Remigiusz Stacherski oraz przyjaciele oświaty w osobach: Państwo Agnieszka i Zbigniew Jaroch, Pan Jan Prus, Pan Tadeusz Bronowski, Pan Janusz Jeleń, Państwo Barbara i Roman Sumiła, Państwo Elżbieta i Aleksander Wartenberg, Pani Agnieszka Kryszkiewicz, Pani Ewa Janiszewska, przedstawiciele rad rodziców z poszczególnych placówek oraz przedstawiciel prasy lokalnej Pan Leszek Malinowski.
Wójt Gminy – Adam Dariusz Rachuba podziękował nauczycielom  i pracownikom obsługi za pracę, poświęcenie, cierpliwość, za serce, życzliwość i wyrozumiałość, życząc przy tym zdrowia i zadowolenia oraz spełnienia marzeń dotyczących życia osobistego i zawodowego.
Piątkowa uroczystość była okazją do nagrodzenia przedstawicieli oświaty za ich wzorową pracę. Nagrodę Wójta otrzymały nauczycielki: Danuta Borowska, Ewa Kamińska, Agnieszka Osiecka, Joanna Walkiewicz, Ewa Kilijańczyk oraz pracownik obsługi Andrzej Szlaski.
Następnie dyrektorzy szkół wręczyli swoje nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Podziękowania odebrały również osoby, które bezinteresownie, w różny sposób wspierają nasze placówki oświatowe. Prezes Powiatowego Oddziału ZNP – Pani Maria Korbal i Prezes Gminnego Ogniska ZNP – Pani Wiesława Gronczewska wręczyły kwiaty nauczycielom,  którzy obchodzili okrągłe jubileusze swojej pracy. Nie zapomniano o nauczycielach emerytach, których również uhonorowano bukietami kwiatów.
Uwieńczeniem oficjalnej części uroczystości były podziękowania i pamiątkowe statuetki dla Wójta i Inspektora ds. oświaty od dyrektorów szkół. Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali obdarowani upominkami wykonanymi przez uczniów gimnazjum  w postaci ozdobnej świeczki zapachowej.

Fotogaleria

Przedszkole Samorządowe w Pokrzywnicy

30 września 2016

SONY DSC

Na mocy Uchwały Nr XIII/97/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy zostało utworzone Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy, które funkcjonuje od września br.
Przedszkole zlokalizowane jest w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy.
W celu dostosowania tego budynku do wymogów obowiązujących dla przedszkoli niezbędne było wykonanie prac adaptacyjnych. Prace te polegały m. in. powiększeniu istniejących pomieszczeń lekcyjnych i urządzeniu przy nich węzłów sanitarnych (łazienek). Powstały w ten sposób cztery przestronne, kolorowe sale dydaktyczno – zabawowe. Urządzono  również dwa odrębne pomieszczenia do przyjmowania i rozdziału posiłków dla dzieci. W obszernym korytarzu wydzielono miejsca na szatnie. Personel przedszkola ma do dyspozycji pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie porządkowe i WC. Jest również sekretariat i gabinet dyrektora oraz duża sala przeznaczona na spotkania z rodzicami. Obok budynku znajduje się plac zabaw, który wymaga dalszej rozbudowy i dostosowania dla większej liczby dzieci. Cały teren przedszkola jest zamknięty i monitorowany. Wszelkie prace adaptacyjne zostały wykonane przez firmę P.H.U. PREMIUM zs. w Ojrzeniu.
Zakupiono również nowe wyposażenie dla przedszkola: zestawy kolorowych regałów, półki łazienkowe,  zestawy naczyń do kuchni, stoliki, krzesełka, łóżeczka, aplikacje na ściany, hamaki, tablice magnetyczne i korkowe, gąsiennice spacerowe, zestawy sportowe (pachołki, obręcze, mostki, drążki, piłki), obrazki i plakaty edukacyjne na ściany, materiały plastyczne, zabawki motoryczne i sensoryczne, pluszaki, książki, pomoce dydaktyczne, gry, puzzle, układanki oraz sprzęt RTV/AGD. Dostawcą wyposażenia była firma Nowa Szkoła z Łodzi.
Dyrektorem Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy jest Pani Halina Gwiazdowska. W bieżącym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 96 dzieci w czterech grupach wiekowych.
Uroczyste otwarcie przedszkola miało miejsce w  dniu 2 września 2016 r., podczas którego nastąpiło przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku oraz nowo zakupionego samochodu marki FIAT Doblo Cargo Maxi SX przeznaczonego do transportu posiłków przygotowywanych przez stołówkę Gimnazjum w Dzierżeninie dla potrzeb dożywania uczniów we wszystkich gminnych placówkach oświatowych. Następnie odbyło się zwiedzanie przedszkola.  Kolorowe wnętrza z zaciekawieniem oglądali rodzice i ich pociechy oraz zaproszeni goście.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii.