Wszystkie wpisy, których autorem jest Damian Rębała

IV GMINNY RAJD ROWEROWY

8 lipca 2019

Dnia 28 czerwca 2019 roku, odbył się IV Gminny Rajd Rowerowy. Patronat honorowy nad Rajdem objął Wójt Gminy Pokrzywnica Pan Adam Dariusz Rachuba. Organizatorem projektu były Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy. Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku na rowerach, promocja walorów turystyczno – krajoznawczych gminy Pokrzywnica, integracja rodzinna i społeczna mieszkańców gminy oraz stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.
Na starcie uczestnicy odebrali kamizelki odblaskowe i o godz.16.00 z placu Urzędu Gminy wyruszyli w stronę Piskorni. Po ponad godzinie rowerzyści dotarli do mety.

W wydarzeniu udział wzięło ok. 80 osób. Trasa prowadziła od Pokrzywnicy poprzez Piskornię, Łosewo, Ciepielin, Budy Ciepielińskie, Pobyłkowo, Murowankę, Trzepowo na metę w Pokrzywnicy. Uczestnicy Rajdu byli eskortowani przez policyjne radiowozy oraz wozy strażackie. Wszyscy rowerzyści w świetnej formie pokonali odcinek 23 km.  Na mecie rajdu na uczestników czekał ciepły posiłek oraz loteria fantowa. Dodatkowo uhonorowano najmłodszych i najstarszych uczestników wydarzenia.

 

Informacje dotyczące szkód spowodowanych przez suszę

2 lipca 2019

W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie Gminy Pokrzywnica,  uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w terminie do 12 lipca 2019 r.

Do wniosku należy załączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę …” oraz „Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego …” szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, tj. gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, wystąpił spadek klimatyczny bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Monitoring suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Kategorie podatności gleb na suszę:

I – bardzo lekka – silnie podatna

II – lekka – podatna

III – średnia – mało podatna

IV ciężka – bardzo mało podatna

Mapa z kategoriami gleb znajduje się pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Wg raportów IUNG na dzień 02.07.2019 r. susza na terenie gminy Pokrzywnica występuje,
w zbożach ozimych, jarych, rzepaku i rzepiku oraz krzewach owocowych uprawianych na glebach kategorii I.

Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

WZÓR WNIOSKU

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY METODY  I WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1 lipca 2019

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami musi się samofinansować i bilansować. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują opłaty związane z: odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługą administracyjną systemu oraz edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Opłaty wnoszone przez mieszkańców muszą pokrywać te koszty. Gmina nie może zarabiać na śmieciach oraz nie może też do nich dopłacać. 

Z przeprowadzonej analizy finansowej wynika, że obecnie pobierane opłaty od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie.  Opłaty za odpady będą obliczane w oparciu o nową metodę, której podstawą jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość i będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.   

Zgodnie z uchwałą Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 czerwca 2019 r. ustalono następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • odpady segregowane:
nieruchomość zamieszkała przez 1 osobę 20 zł od osoby
nieruchomość zamieszkała przez 2 do 4 osób włącznie 18 zł od osoby
nieruchomość zamieszkała przez 5 i więcej osób 16 zł od osoby
  • odpady zmieszane: 40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W związku ze zmianą metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości przedmiotowej opłaty w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. 

DLACZEGO ŚMIECI DROŻEJĄ ?

Przyczyn wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych jest wiele i żadna z nich nie jest zależna od działań gminy.

Bezpośrednią przyczyną drastycznego wzrostu opłat za odbiór odpadów jest podwyżka opłat na składowiskach tzw. RIPOK-ach (Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych) za każdą tonę dostarczanych zmieszanych odpadów komunalnych. Ceny wzrosły w ostatnim czasie z ok. 150 zł/t w 2013 r. do 450-550 zł/t w 2019 r. Spowodowane jest to m.in. wzrostem cen paliw, prądu czy też wynagrodzeń, na co samorządy nie mają wpływu.
Rosnące wymogi w zakresie odzysku surowców w wyniku segregacji odpadów, zwiększenie cen transportu i usług oraz niektóre zwyczaje konsumenckie mają również wpływ na ceny odbioru odpadów.

Ostrzeżenie meteo

OSTRZEŻENIE NUMER 244/II/2019
BURZE Z GRADEM

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 09:00 dnia 01-07-2019 do godz. 01:00 dnia 02-07-2019

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie.

Przebieg: Prognozuje się występowanie burz, które mogą przybierać charakter nawałnic, a podczas których będą występować intensywne opady deszczu od 30 do 40 mm/m2, lokalnie opad gradu o wielkości do 1-2 cm i więcej oraz wiatr wiejący w porywach do 80-100 km/h. Warunki będą sprzyjać tworzeniu się trąb powietrznych.

Skutki: awarie i uszkodzenia napowietrznych linii przesyłowych; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

 Uwagi: Brak.

 Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 01-07-2019 godz. 01:30
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Ostrzeżenie meteo

25 czerwca 2019

OSTRZEŻENIE NUMER 238/II/2019
UPAŁY

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 26-06-2019 do godz. 06:00 dnia 27-06-2019

Obszar: województwo mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

 Przebieg: Prognozuje się występowanie upałów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 30°C do 32°C a w  ciągu nocy od 18°C do 22°C.

Skutki: umiarkowane/duże ryzyko udaru słonecznego; uszkodzenia dróg z asfaltową nawierzchnią; wzrost zagrożenia pożarowego.

Uwagi: Brak.

 Dyżurny prognosta: Damian Zdonek (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 24-06-2019 godz. 20:28
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.