Wszystkie wpisy, których autorem jest Damian Rębała

Relacja z Festynu Plenerowego

11 lipca 2018

Dnia 23 czerwca 2018 roku, w naszej Gminie odbyło się Święto Ludowe – Festyn Plenerowy. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Młodzież szkolna wzięła udział w konkursie ekologicznym prezentując zwierzęta z terenu gminy, portret mieszkańca naszej gminy czy też strój, a wszystko wykonano z surowców wtórnych. Na scenie zaprezentowali się również uczniowie naszych szkół w konkursie „ Moja miejscowość w wierszach i piosenkach”, którzy mocno zaakcentowali swój patriotyzm lokalny. Nie zabrakło też konkursu dla dorosłych. Cztery sołectwa wzięły udział w konkursie twórczości ludowej. Wszyscy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni.

Następnie festyn uświetniały występy wielu artystów, wśród których nie zabrakło prawdziwych gwiazd. Na scenie pojawił się m.in. zespół Fisher, Jagoda & Brylant oraz znana wszystkim gwiazda wieczoru – zespół Classic. Efektownie zaprezentowały się również nasze lokalne zespoły: Fenix, Faktor i Takt.

Poza sceną na przybyłych gości czekały stoiska promocyjne i informacyjne, nie zabrakło stoisk z targami pracy pod patronatem Powiatowego Urzędu Pracy. Pojawiły się także stoiska lokalnych przedsiębiorców i innych instytucji takich jak Zielone Mosty Narwi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS, Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku, Ekoinstal i wiele innych. Można było skorzystać z degustacji różnorodnych potraw i ciast.

Na najmłodszych i nie tylko czekała moc atrakcji w wesołym miasteczku, czy ciekawe pokazy profesjonalnych animatorów. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i miło spędzić wolny czas. Całość imprezy została zwieńczona pokazem fajerwerków.

Obwieszczenie

10 lipca 2018

Pokrzywnica, 2018-07-10

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405, z późn.zm.)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 09.07.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.07.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.10 informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 21 września 2018 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn.zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 10.07.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

PISMO RDOŚ

Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2018-07-10 

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o ponownym wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.07.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.9, w dniu 10 lipca 2018 r. ponownie wezwano inwestora- Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski do uzupełnienia raportu o  oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 10.07.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

PISMO RDOŚ

XXXIV Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

6 lipca 2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r poz. 994 ze zm./, zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
 9. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia przez Gminę dróg w Pobyłkowie Małym.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie sesji.
 12.  

WICEPRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY
mgr Anna Bońkowska

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

 

Obwieszczenie

5 lipca 2018

Pokrzywnica, 2018-07-03

 SKU.6220.8.2017.JJ

 

OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405, z późn.)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że w dniu 02.07.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z dnia 28.06.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30 lipca 2018 r. w przedmiocie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowego pisma można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 03.07.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.         

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

ZAŁĄCZNIK

 

Informacje dotyczące szkód spowodowanych przez suszę

3 lipca 2018

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28.06.2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie nr 380 w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie gminy Pokrzywnica, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy  w terminie do 10 lipca 2018 r.

Do wniosku należy załączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę …” oraz „Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego …” szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, tj. gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, wystąpił spadek klimatyczny bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Monitoring suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Kategorie podatności gleb na suszę:

I – bardzo lekka – silnie podatna

II – lekka – podatna

III – średnia – średnio podatna

IV ciężka –  mało podatna

Mapa z kategoriami gleb znajduje się pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Wg raportów IUNG na dzień 03.07.2018 r. susza na terenie gminy Pokrzywnica występuje:
– w zbożach ozimych, jarych, warzywach gruntowych, krzewach i drzewach owocowych, truskawkach oraz roślinach strączkowych uprawianych na glebach kategorii I,
– w  zbożach ozimych, jarych, rzepaku i rzepiku, warzywach gruntowych, krzewach owocowych, truskawkach oraz roślinach strączkowych uprawianych na glebach kategorii II,
– w zbożach jarych uprawianych na glebach kategorii III.

Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Wójt Gminy Pokrzywnica

WNIOSEK

Informacja w sprawie świadczeń

2 lipca 2018

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” –  przyjmowane od 1 sierpnia (elektronicznie od 1 lipca) – do 30 listopada danego roku. 
Wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do: 
-30 września – jeżeli wniosek złożono w lipcu lub sierpniu,
– w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku w innym terminie (wrzesień – listopad).
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko, przysługuje (raz w roku) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się, do roku kalendarzowego, w którym kończy – 20 rok życia lub 24 rok życia – jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski o świadczenia : wychowawcze 500+ i z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres świadczeniowy (trwający od 1 października do 30 września następnego roku), przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku (500+ elektronicznie od 1 lipca).
Ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za m-c październik, następuje do:
– 31 października, jeżeli wniosek został złożony do 31 sierpnia,
– 30 listopada, jeżeli wniosek został złożony we wrześniu lub październiku.

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (trwający od 1 listopada do
31 października następnego roku), przyjmowane są od 1 sierpnia (elektronicznie od 1 lipca).
Ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do:
– 30 listopada, jeżeli wniosek z wymaganymi dokumentami złożono do 31 sierpnia,
– 31 grudnia, jeżeli wniosek złożono we wrześniu lub październiku,
– końca lutego następnego roku, jeżeli wniosek złożono w listopadzie lub grudniu danego roku.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Rokiem bazowym, z którego ustala się dochód do świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego (z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego) jest rok 2017.

UWAGA:

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2018 r. przez Portal Emp@tia, ePUAP, oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy, aby ułatwić Państwu złożenie wniosków, będziemy prowadzić zapisy  od 16 lipca 2018 r. w biurze GOPS, oraz pod wskazanymi nr telefonów:

23 691 88 46
23 691 88 45
23 691 87 94
23 691 88 50

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy
Agnieszka Piekarska