Wszystkie wpisy, których autorem jest Damian Rębała

Obwieszczenie

5 września 2018

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyPokrzywnicasporządzanego na podstawie uchwały Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyPokrzywnica.

Wyłożenie projektu  Studium odbędzie się w dniach od 06.09.2018r. do 01.10.2018r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pokój numer 15, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8:00 do 16:00, we wtorki w godzinach od 9:00 do 17:00.

Projekt Studium wraz z prognozą dostępny jest na stronie internetowej:

– Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pod adresem: www.pokrzywnica.pl
– w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.pokrzywnica.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium zostanie przeprowadzonaw dniu 28.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Aleja Jana Pawła II 1, w sali nr 3, o godz. 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi i wnioski.  

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 8 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.10.2018 r.

Uwagi i wnioski możnaskładać:
– w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,
 – pocztą na adres:  Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,
– ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnica, pok. Nr 15, w godzinach urzędowania,
– korespondencyjnie na adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Pokrzywnicy.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Pokrzywnica
 mgr inż. Adam DariuszRachuba

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w sprawie wydania decyzji z 23.08.2018 r., którą GDOŚ uchylił decyzję RDOŚ w Białymstoku z 03.08.2017r. znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 sierpnia 2018 r., znak DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.75

XXXV Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

3 września 2018

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r poz. 994 ze zm./, zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 05 września 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pomostowego na sfinansowanie projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pobyłkowie Dużym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.
  7. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ

Obwieszczenie

29 sierpnia 2018

Pokrzywnica, 2018-08-27

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  30 listopada 2018 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie jest konieczność uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Pouczenie

Informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. Kodeksu, tj. nie później niż w ciągu miesiąca ani strona nie zostanie zawiadomiona o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy;
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.
Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy  Pokrzywnica.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 27.08.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w konkursie „Grupa defaworyzowana Beneficjentem LSR”

21 sierpnia 2018

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w konkursie „Grupa defaworyzowana Beneficjentem LSR” związanym z realizacją „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi (LSR).

Wystarczy zapoznać się z treścią publikacji „Podejmowanie działalności gospodarczej – zasady ubiegania się o dofinansowanie” zamieszczoną na www.zielonemostynarwi.pl i podać odpowiedzi na pytania dotyczące wdrażania LSR.

Wśród prawidłowych rozwiązań zostaną rozlosowana atrakcyjne nagrody (tablety i walizki podróżne).

Zgłoszenia można przesyłać do 28.09.2018r. (w dniu 28.09.2018r. liczą się zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD do godziny 16.00).

W konkursie mogą brać udział osoby w wieku do 30 roku życia oraz po 50 roku życia, mające miejsce stałego zameldowania na obszarze objętym LSR (Gmina: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk).

Aby wziąć udział w Konkursie należy odpowiedzieć na pytania konkursowe określone w formularzu zgłoszeniowym oraz wypełnić wymagane pola.

Wypełnione i podpisane formularze konkursowe można przesłać w formie skanu na adres e-mail biuro@zielonemostynarwi.pl , lub przesłać listownie na adres: Zielone Mosty Narwi, Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, lub dostarczyć osobiście do Biura LGD Zielone Mosty Narwi.

Szczegóły na http://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/672-wygraj-tablet-konkurs-grupa-defaworyzowana-beneficjentem-lsr

Zawiadomienie w związku z opracowaniem projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn.zm.), Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 – uwzględniających zasadne uwagi i wnioski wynikające z opiniowania i konsultacji społecznych oraz opiniowania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 i uzgodnienia Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego przez Ministra Środowiska.

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami został przygotowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).

Więcej informacji…