Wszystkie wpisy, których autorem jest Rakocki Łukasz

Informacja – susza

26 czerwca 2018

            W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie Gminy Pokrzywnica, dotyczącej głównie zbóż, użytków zielonych, roślin okopowych oraz plantacji wieloletnich uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.
            Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w nieprzekraczalnym (ostatecznym) terminie do dnia 10 lipca 2018 r.
            Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.
            Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Wójt Gminy Pokrzywnica     
/-/ mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

300+ PROGRAM Dobry Start

18 czerwca 2018

PROGRAM Dobry Start

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy  informuje, iż będzie realizatorem ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) – Program Dobry Start 

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia do 30 listopada 2018 r. w formie papierowej.
Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 Druki wniosków i załączników będą udostępniane w Ośrodku od dnia 16 lipca 2018r.

Program Dobry Start nie jest uzależniony od dochodu.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.

W celu ułatwienia złożenia wniosku od 16 lipca 2018 r. będą prowadzone zapisy pod wskazanymi nr tel.: 23 691 88 46; 23 691 88 45; 23 691 87 94; 23 691 88 50

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Piekarska

OSTRZEŻENIE Nr 28

11 maja 2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 11.05.2018 do godz. 23:00 dnia 11.05.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Najmniejsze prawdopodobieństwo burz na wschodzie województwa.

Spotkanie obwodnica Pułtuska

2 maja 2018

Wójt Gminy Pokrzywnica zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy Transprojekt Gdański Sp. z o.o. i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dotyczące inwestycji pn.: Studium Techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami  do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”, które odbędzie się w dniu
18 maja 2018 r.  o godz. 1300 w budynku świetlicy OSP w Łubienicy.

Jednocześnie informuję, że spotkanie o ww. tematyce odbędzie się również
w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 1600 w kinie Narew w Pułtusku.

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba