Wszystkie wpisy, których autorem jest Rakocki Łukasz

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie śladami św. Stanisława Kostki

25 września 2018

    15 września 2018r. uczniowie naszej szkoły z opiekunami p.Iwoną Pieńkos  ,p.Małgorzatą Szczerba-Kozłowską, p.Bożeną Koźlińską, p.Dorotą Kamer-Piekutowską wyruszyliśmy na pieszą pielgrzymkę śladami św. Stanisława Kostki. W tym roku odbyła się pod hasłem ,,Kostka znaczy Więcej’’, co nawiązuje do trwającego Roku św.Stanisława Kostki ,ogłoszonego w 450 rocznicę jego śmierci. Święty ten jest patronem dzieci i młodzieży ,a także diecezji płockiej. Spotkaliśmy się wszyscy w Przasnyszu przed kościołem farnym. Następnie w 20 grupach pod opieką dekanalnych duszpasterzy ,służby liturgicznej katechetów, nauczycieli ,wychowawców, rodziców wyruszyliśmy pieszo do Rostkowa. Po pokonaniu 6 km dotarliśmy do miejsca urodzin św. Stanisława Kostki. Po krótkim odpoczynku wzięliśmy udział w Eucharystii ,której przewodniczył bp Mirosław Milewski ,biskup pomocniczy diecezji płockiej.

    Napełnieni pozytywną energią i błogosławieństwem wróciliśmy ,by dawać świadectwo swojej wiary w nowym roku szkolnym.                                                                                                          

Zmiana terminu spotkania w sprawie obwodnicy Pułtuska

Wójt Gminy Pokrzywnica informuje, że w związku z poleceniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, cykl spotkań  informacyjnych – Tura III dotyczących inwestycji pn. Studium Techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami  do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61” został przesunięty z 28 września 2018 r. na 7 listopada 2018 r.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 obwodnica dk61

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy

W czwartek 20 września 2018 roku w Pokrzywnicy została podpisana umowa w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz na jego wyposażenie dla OSP Pokrzywnica.

Umowa została podpisana przez wójta Adama Dariusza Rachubę przy kontrasygnacie skarbnika Haliny Gryc oraz prezesa OSP Pokrzywnica Zbigniewa Mokrzana przy kontrasygnacie skarbnika Zbigniewa Sosnowicza.

Na zakup samochodu z gminnego budżetu wyasygnowano 300.000,00 zł, Całkowity koszt zakupu takiego pojazdu to ponad 800.000,00 zł. Pozostałe środki będą pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

INFORMACJA NT. POWIATOWO-GMINNEGO ĆWICZENIA OBRONNEGO PK. ,,PUŁTUSK 2018”

Zgodnie z programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2017-2022
w dniach 25-26 września 2018 r. na terenie powiatu pułtuskiego odbędzie się powiatowo-gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem ,,PUŁTUSK 2018”.

W związku z powyższym 25 września br. na terenie gminy Pokrzywnica, w miejscowościach: Pokrzywnica, Dzierżenin i Gzowo będą przekazywane komunikaty głosowe i dźwiękowe przez syreny alarmowe w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego.

Dożynki 2018

21 września 2018

W dniu 09.09.2018r. odbyły się XVIII  dożynki w Pokrzywnicy pt. „ Święto rolników też świętem ku czci Niepodległości”, w których udział wzięło wielu mieszkańców  z terenu gminy Pokrzywnica  i  miejscowości  ościennych.
Impreza rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Pokrzywnicy,  po czym orszak dożynkowy, w asyście Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażoretek z Płońska, przeszedł  na plac  przy OSP w Pokrzywnicy.
W barwnym korowodzie widoczne były nie tylko wieńce dożynkowe, ale również elementy patriotyczne –  białe i czerwone baloniki i wstążki, oraz chorągiewki.
Po ustawieniu wieńców przed sceną odbyło się przekazanie chleba przez Starostów dożynek na ręce Wójta Gminy. 
Następnie Wójt Gminy, jako Gospodarz, powitał wszystkich gości, po czym  dokonał uroczystego otwarcia dożynek i przystąpił do dzielenia się chlebem z uczestnikami. 
Wszystkim uczestnikom zapewniono wiele atrakcji typu :wesołe miasteczko,  wystawa sprzętu rolniczego ,konkurs wieńców dożynkowych, konkursy i animacje dla dzieci, bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi, degustacja potraw i wyrobów cukierniczych, oraz występy licznych zespołów artystycznych.
Zespoły prezentowały różnorodny repertuar, w którym miały miejsce również pieśni patriotyczne.
Ciekawym elementem dożynek było wystąpienie dr  Radosława Wojciecha Lolo – profesora Akademii Humanistycznej w Pułtusku na temat : „Pokrzywnica- mała Ojczyzna w drodze do niepodległości”.
Znaczącym wydarzeniem w trakcie dożynek było rozstrzygnięcie  konkursu wieńców dożynkowych, a było ich 13, które zachwycały swoim wyglądem , bogactwem treści i nawiązywały do 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Komisja powołana przez Wójta przyznała nagrody wszystkim  uczestnikom konkursu.
Ponadto wszyscy uczestnicy dożynek mogli skorzystać z informacji o Gminie i Samorządzie Województwa Mazowieckiego na stoisku promocyjnym Urzędu Gminy Pokrzywnica, gdzie rozdawano książki , ulotki, baloniki, długopisy i inne gadżety.
Na innych stoiskach uczestnicy pozyskiwali  min. informacje o ubezpieczeniach KRUS i ZUS, o działalności  Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi  , oraz mogli zasięgnąć rady w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .
Wieczorem wszyscy podziwiali pokazy sztucznych ogni. Dożynki trwały do godz. 23.00.
Były imprezą ciekawą i udaną, zorganizowaną we współpracy z  Samorządem Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVI Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

20 września 2018

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r poz. 994 ze zm./, zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXXII, XXXIII, XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 26 kwietnia 2018 r., 5 czerwca 2018 r., 11 lipca 2018 r. i 5 września 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Pokrzywnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokrzywnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pokrzywnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał

Wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

              Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 25 września 2018 r.  (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

     Przewodnicząca Komisji                                                                      Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                                        Budżetu i Finansów
Wiesława Gronczewska                                                                                      Wiesław Król

Obwieszczenie Gminnej Komisji

19 września 2018

O B W I E S Z C Z E N I E
Gminnej Komisji Wyborczej w Pokrzywnicy
z dnia 19 września 2018 r.

          Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Pokrzywnicy, wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokrzywnica w następującym okręgu wyborczym:

 • Okręg wyborczy Nr 5 obejmujący Sołectwo Pobyłkowo Małe

W/w okręgu wyborczym w terminie do 17 września 2018 r. do godz. 24.00 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych. Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów we wskazanym wyżej okręgu wyborczym Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 3 (sala konferencyjna) w dniach: 20 – 24 września 2018 r. w godzinach pracy urzędu (od godz. 8.00 do godz. 16.00).

                                                                                          Przewodnicząca
                                                                              Gminnej Komisji Wyborczej
                                                                                      /-/ Halina Gwiazdowska