Logo Pokrzywnica

Aktualności oświatowe

Ruszyła rekrutacja do Samorządowego Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych – szczegółowe informacje można uzyskać w każdej placówce oraz w Urzędzie Gminy  tel. 236918721 wew. 1074. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego , a także terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych w roku szk. 2024/25 określa zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 12 stycznia 2024 r.   Zarządzenie nr 2/2024  
więcej
Logo Pokrzywnica

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

I.Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy , al. Jana Pawła II 1 , 06-121 PokrzywnicaII. Wymagania niezbędne (formalne) związane ze stanowiskiem pracy:1. Obywatelstwo polskie .2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;3. Wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;4. Co najmniej 5 letni staż pracy;5. Znajomość przepisów: ustawy o bibliotekach, ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy;6. Posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów UE;7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego […]
więcej
Logo Pokrzywnica

INFORMACJA

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy Zgodnie z art. 16 ust. 3d z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194, z późń. zm.) oraz § 3. ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724), Wójt Gminy Pokrzywnica informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy.. Termin rozpoczęcia […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Ogłoszenie o konkursach

  Dnia 17 lutego 2023 r. Wójt Gminy Pokrzywnica ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół: 1) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie; Nazwa i adres placówki , której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie , Dzierżenin 105, 06-114 Pokrzywnica 2) Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie; Nazwa i adres placówki , której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie , Gzowo 5 , 06-114 Pokrzywnica. 3) Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie; Nazwa i adres placówki , której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa im. […]
więcej
Logo Pokrzywnica

OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Pokrzywnica dnia 12 kwietnia 2021 r OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy , Al. Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r.poz.1597 ze zm .t.j. ). Zgodnie z § 1 ust. […]
więcej