Logo Pokrzywnica

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica – zakończenie projektu

Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica Umowa o dofinansowanie nr: RPMA.04.02.00-14-I287/20   W ramach Projektu termomodernizację przeszły budynki: budynek  Urzędu Gminy oraz OSP w Pokrzywnicy, a także świetlica wiejska we wsi Łępice Budynek świetlicy wiejskiej w Łępicach  Łępice 35, 06-121 Łępice obejmuje następujące prace: Modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła z zasobnikiem, budowa instalacji centralnego ogrzewania, jej izolacja, montaż grzejników stalowych, płytowych z zaworami termostatycznymi. Modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zmianę źródła ciepła na powietrzną pompę ciepła z zasobnikiem. Modernizację sytemu wentylacji: zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o sprawności temperaturowej η≥70 […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – zakończenie projektu

Projekt: Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV   Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3  Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych Umowa na dofinansowanie:  Umowy Nr RPMA.04.03.01-14-B342/18 z dnia 13.06.2019 r., Aneks nr  RPMA.04.03.01-14-B342/18-01 z dnia 16.08.2019 r, nr RPMA.04.03.01-14-B342/18-02 z dnia 30.12.2019 r. nr RPMA.04.03.01-14-B342/18-03 z dnia .08.07.2020 r, nr RPMA.04.03.01-14-B342/18-04 z dnia 28.12.2020 r.nr  RPMA.04.03.01-14-B342/18 -05 z dnia 05.07.2021 r. Wymianę urządzeń grzewczych przeprowadzono w 57 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece […]
więcej
Dotacja z WFOŚIGW na usunięcie azbestu w 2023 r. z terenu Gminy Pokrzywnica

Dotacja z WFOŚIGW na usunięcie azbestu w 2023 r. z terenu Gminy Pokrzywnica

Gmina Pokrzywnica, informuje iż na podstawie umowy nr 2148/23/OZ/DA z dnia 02 czerwca 2023 r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z gminy Pokrzywnica w 2023 roku” Kwota dotacji: 35.000,00 zł Program priorytetowy: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
więcej
Logo Pokrzywnica

Podpisanie umowy na realizację zadań w ramach programu “Mazowsze dla sportu 2023” oraz „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”

Do Gminy Pokrzywnica trafią kolejne pieniądze z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. W dniu 13 lipca 2023 roku w Długosiodle, odbyło się oficjalne podpisanie umów pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, a Gminą Pokrzywnica reprezentowaną przez Wójta Gminy Pokrzywnica Adama Dariusza Rachubę i Skarbnika Magdalenę Lusa na dofinansowanie realizacji zadań pod nazwą: –  „Budowa drenażu boiska piłkarskiego w miejscowości Pokrzywnica”. Całkowita wartość zadania 467.000,00 zł w tym wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla spotu 2023” w kwocie 297.850,00. – „Zakup obiektu budowlanego na potrzeby świetlicy wiejskiej dla wsi Zaborze”. Całkowita wartość zadania 200.000,00 zł w tym wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych […]
więcej
Wsparcie z Samorządu Mazowsza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziegłowach

Wsparcie z Samorządu Mazowsza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziegłowach

W ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2023” z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Koziegłowach.   Umowa dotacyjna została podpisana 15 maja 2023 r. w Opinogórze przez przedstawicieli samorządów: Województwa Mazowieckiego  i Gminy Pokrzywnica.   Środki przeznaczone zostaną na modernizację OSP w zakresie: termomodernizacji garażu  z wymianą i ociepleniem dachu.
więcej