Logo Pokrzywnica

Konsultacje społeczne – aktualizacji programu ochrony powietrza dla woj. mazowieckiego

Twoje zdanie ma znaczenie! Weź udział w konsultacjach aktualizacji POP. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 115/20 z 8 września 2020 r. przyjął program ochrony powietrza dla obszaru całego województwa i substancji, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska). Program ochrony powietrza (skrót: POP) zawiera m.in.: obszary przekroczeń norm jakości powietrza, poziomy emisji, źródła odpowiedzialne za przekroczenia, wykaz działań niezbędnych do podjęcia mających poprawić jakość powietrza, a także podmioty odpowiedzialne za wdrażanie działań. Ponadto program zawiera prognozy jakości powietrza. W przypadku, jeśli normy jakości powietrza są przekraczane w kolejnych latach obowiązywania POP, zarząd województwa musi opracować projekt aktualizacji POP. Z rocznych ocen jakości powietrza za lata […]
więcej
Konkurs Lokalne Ekopraktyki

Konkurs Lokalne Ekopraktyki

Niniejszym informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zaprasza lokalne społeczności. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób. Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejskowiejskich. Jego uczestnikami mogą […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu – NIESTĘPOWO WŁOŚCIAŃSKIE

         Pułtusk, dnia 12.07.2023 roku GGN.6641.15.2023 INFORMACJA o rozpoczęciu prac geodezyjnych Starosta Pułtuski działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1990, ze zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów: NIESTĘPOWO WŁOŚCIAŃSKIE, gmina Pokrzywnica, zgodnie z Umową Nr 128/2023 z dnia 28.06.2023 roku. Wykonawcą powyższych prac jest firma: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin                            […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Renowacja Roku Zabytków Mazowsza – III edycja

Uprzejmie informujemy, że do 31 lipca 2023 r. trwa nabór zgłoszeń do III edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wszystkich posiadaczy i posiadaczki obiektów zabytkowych zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi konkursu i złożenia zgłoszenia konkursowego w przypadku kiedy Państwa renowacje spełniają warunki uczestnictwa w konkursie. Od tego roku można zgłaszać do konkursu obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Województwa: https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-iii-edycja.html
więcej