ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIX/215/2014 Rady Gmina Pokrzywnica z dnia 30 września 2014 r. uchylającą uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Gmina Pokrzywnica (poprzez firmę wyłonioną w drodze przetargu) odstąpiła od odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przeznaczonych do czasowego zamieszkania, np. firm, szkół, instytucji, sklepów, cmentarzy, właścicieli działek letniskowych itp.).

Jeżeli osoba przebywa na danej nieruchomości miesiąc i dłużej niż miesiąc, można przyjąć, że staje się jej mieszkańcem w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w danych okresie, a nieruchomość tę należy uznać za zamieszkałą.

W związku z tym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych (letniskowych) deklarując zamieszkiwanie na danej nieruchomości mogą pozostać w „gminnym” systemie odbierania odpadów komunalnych  (poprzez firmę wyłonioną w drodze przetargu,  odbierającą odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli poprzez firmę Błysk-Bis Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki). W tym celu należy złożyć do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą obowiązujące stawki opłat od gospodarstwa domowego (w tym jednoosobowego gospodarstwa domowego). Aktualnie miesięczne stawki opłat dla gospodarstw domowych wieloosobowych wynoszą:
– 20 zł za  gospodarowanie odpadami segregowanymi,
– 30 zł za  gospodarowanie odpadami zmieszanymi,

natomiast dla gospodarstw domowych jednoosobowych stawki te są niższe i wynoszą:
– 10 zł za  gospodarowanie odpadami segregowanymi,
– 20 zł za  gospodarowanie odpadami zmieszanymi.

W celu zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy wypełnić i przesłać do tutejszego Urzędu nowy formularz deklaracji. Zgodnie z art. 6m ust.2 w/w ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia  nastąpienia zmiany.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych  z wybranym przez siebie podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pokrzywnica (w załączeniu wykaz firm), począwszy od stycznia 2015 r.

W związku z obowiązkiem uzyskania przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo oraz obowiązkiem ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.  Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów zostanie nałożona na gminę kara pieniężna.

 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
Wójt Gminy Pokrzywnica

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pokrzywnica:

 

Lp

Nazwa jednostki

Adres

Numer telefonu /
Adres e-mail

1. Pułtuskie Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych  Sp. z o.o.

Staszica 35
06-100 Pułtusk

023 692 52 51
23 692 52 52
023 692 27 22
kontakt@ppuk.pl
2. BŁYSK BIS Sp. z o.o.

Armii Krajowej 1
06-200 Maków Mazowiecki

0 29 717 22 34
0 29 717 35 34
biuro@blysk-bis.pl
3. Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Małgorzata i Marek Włodarczyk 

Nasielska 26
05-140 Serock

022 782 73 87
zktz@post.pl
4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie

Gostkowska 83
06-400 Ciechanów

0 23 672 22 42
0 23 672 23 05
puk@pukciechanow.pl
5. SITA POLSKA Sp. z o.o.

Ciołka 16
01-443 Warszawa

0 22 49 24 406
0 22 49 24 300
sitapolska@sitapolska.com.pl
6 MPK Sp. z o.o.

Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka

029 769 18 00
biuro@mpk.net.pl
7 PARTNER Sp. z o.o.

Płytowa 1
03-046 Warszawa

0 22 811 08 53
zarzad@partner-apelski.pl
8 Zakład Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.

Płocka 102
06-500 Mława

0 23 655 22 44
uskom@uskom.org
9. „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.

Kleeberga 20
15-691 Białystok

0 85 662 98 00
0 85 662 98 06
0 85 662 98 07
0 85 662 98 08
0 85 662 98 23
biuro@czyscioch.com.pl