ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) mamy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie (przesłanie) go do tut. Urzędu Gminy w terminie do 22 lutego 2019 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZBIORNIKA  BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB  PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI